Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Вимоги до статей для публікації в науковому журналі

«Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation)»

 Структура статті: посередині – назва статті мовою оригіналу та англійською (прописні), нижче – прізвище та ініціали автора(ів), повна назва організації; анотації й ключові слова трьома мовами (українською, польською чи російською та англійською).

 Анотації

Обсяг анотації 100-150 слів двома мовами та 250-300 слів (не менше 1800 знаків) англійською. Якщо стаття англійською мовою, то анотація 250-300 слів українською.

Структура анотації: мета, матеріал, результати, висновки.

Анотація повинна виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації та уможливлювати встановлення її основного змісту.

Англомовна анотація має бути написана якісною англійською мовою, використання комп’ютерного перекладу не допускається.

Анотації мають бути оформлені згідно з міжнародними стандартами.

Ключові слова (4–5, через кому).

 

Основний текст статті

Наукова стаття має містити такі елементи:

Вступ. Суть проблеми, її важливість, актуальність теми, аналіз останніх досліджень; виокремлення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, які розкриває означена стаття.

Матеріал і методи. Учасники, організація дослідження.

Результати дослідження. Виклад основних матеріалів дослідження з повним описом та обґрунтуванням отриманих наукових результатів (результати дослідження з обов’язковою статистичною обробкою даних потрібно подавати у вигляді таблиць, графіків, діаграм чи рисунків. Дані, які відображаються в таблицях, мають бути достовірними. Заголовок таблиці, назви графічних матеріалів мають відповідати їхньому змісту). Результати дослідження мають бути обов'язково проаналізовані.

Дискусія. Варто провести паралелі з даними, отриманими іншими вітчизняними й закордонними вченими.

Висновки. Подається коротке формулювання результатів дослідження, осмислення та узагальнення теми. Висновки повинні бути лаконічними, конкретними, обґрунтованими, відповідати меті дослідження та випливати з основного змісту роботи.

Література. Рекомендується біля 10-15 джерел (з них до 60% за останні п’ять років) за проблемою дослідження, на кожну позицію має бути посилання в тексті статті. Посилання на літературні джерела слід подавати у квадратних дужках, відокремлюючи одне джерело від іншого комою, наприклад [3, 4, 15].

References. Список цих же джерел, поданий латиницею у стандарті бібліографічних посилань APA (American Psychological Association) з допомогою сайту http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual:

  • прізвища авторів, назви видавництв, журналів (книг, інших друкованих праць) – транслітерацією; назви статей – у перекладі англійською мовою; в кінці посилання – вказати мову оригіналу цитованої роботи (in Ukrainian, in Russian та ін.) з відміткою (у дужках) для статей кирилицею;
  • іноземні публікації, що подані у списку «Літератури» латиницею, повністю повторюються.

За достовірність наданої інформації відповідальність несуть автори!

 

При підготовці статей просимо Вас дотримуватися таких вимог:

Тема листа та ім’я файла статті: Прізвище автора_Стаття.

Мови публікацій – українська, польська, російська та англійська.

Обсяг статті – 8–15 сторінок із таблицями, схемами та рисунками формату А4 в редакторі Word, у форматі *.doc. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5 (у таблицях – 1), орієнтація сторінки – книжкова, без переносів.

Анотації та ключові слова подаються шрифтом Times New Roman, кегль 12.

Розміри полів: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху й знизу – 2 см, вирівнювання – по ширині.

Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-).

Якщо стаття не відповідає вищезазначеним вимогам або її науковий рівень недостатній, то редакційна рада не приймає працю до публікації.

Для своєчасної інформації просимо Вас надсилати авторську довідку (див. нижче).

АВТОРСЬКА ДОВІДКА

Назва статті українською, польською чи російською та англійською мовами

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада автора (-ів)

(українською, польською чи російською та англійською мовами)

Місце роботи, навчання (українською, польською чи російською та англійською мовами)

Поштова адреса, індекс (установи чи організації)

Контактний телефон                                                    

E-mail                                                         ORCID ID                                                

 Статтю  та авторську довідку  відправляти електронною  поштою:

i.m.grygus@nuwm.edu.ua

Publication Manual of the American Psychological Association, 5th edition, 2001

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.