ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ПЛАНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ FEATURES OF COURSE AND PLANNING OF PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC GASTRITIS

Автор(и)

  • Ігор Григус Національний університет водного господарства та природокористування
  • Аліна Лавренчук Національний університет водного господарства та природокористування

Анотація

У статті розглянуто особливості хронічного гастриту, причини виникнення, методи діагностики та принципи лікування, що є важливим компонентом реабілітаційної допомоги. На підставі аналізу спеціальних літературних джерел визначено, що дієтотерапія є однією з головних складових лікувального процесу. Не менш важливим аспектом є застосування фізичної реабілітації, а саме використання лікувальної фізичної культури. Вона повинна бути не додатковим засобом, а невід’ємною складовою комплексного лікування протягом усіх періодів реабілітації'. Заняття надають лікувальний ефект тільки при правильному, регулярному, тривалому застосуванні фізичних вправ. Визначено принципи та завдання лікувальної фізичної культури за наявності хронічного гастриту.

The article gives a review of the features of the chronic gastritis, its causes, the methods of its diagnosis and the treatment guidelines which are the important part of the rehabilitative care. On the base of the analysis of the special literature we can say that the diet therapy is one of the most important parts of the treatment process. Also it is very important to use the physical rehabilitation, namely the therapeutic physical training. It has to be not only the additional method but an integral part of the comprehensive treatment during all the periods of the rehabilitation. The exercises give the therapeutic effect only in the case of the correct, regular and long-term use of the physical exercises. We have defined the principles and objects of the therapeutic physical training in the presence of the chronic gastritis.

Посилання

Внутрішні хвороби / Р. О. Сабадишин, В. М. Баніт, І. М. Григус і ін. / Під ред. д.м.н., проф. Сабадишина Р. О. - Рівне : ВАТ “Рівненська друкарня”, 2004. - 544 с. 2. Григус І. М. Особливості застосування фізичної реабілітації при хронічному га- стродуоденіті у дітей / І. М. Григус // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. - Випуск 12. - Вінниця, 2011. - С. 32-36. 3. Григус І. М. Результати проведення фізичної реабілітації хворих на хронічний гастрит / І. М. Г ригус // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал. - Харків : ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2011. - № 2. - С. 28-30. 4. Дорофєєв А. Е. Провідні синдроми в гастроентерології : навчальний посібник / A. Е. Дорофєєв, М. М. Руденко, О. В. Томаш. - Донецьк : Донбас, 2012. - 171 с. 5. Мухін В. М. Фізична реабілітація / B. М. Мухін. - К. : Олімпійська література, 2009. - 488 с. 6. Мурза В. П. Фізична реабілітація. Навчальний посібник / В. П. Мурза. - К. : «Олан», 2005. - 559 с. 7. Основи внутрішньої медицини. Пропедевтика внутрішніх хвороб / За редакцією проф. О. Г. Яворського. - К. : Здоров’я, 2008. - 500 с. 8. Павлюк Л. М. Лікувальна фізична культура / Л. М. Павлюк. - К. : Здоров’я, 2004. - 168 с. 9. Пиманов С. И. Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь. - М. : Медицинская книга, Н. Новгород : Изд-во НГМА, 2000. - 348 с. 10. Порада А. М. Основи фізичної реабілітації / А. М. Порада, Н. Є. Солодовник. - К. : Здоров’я, 2006. - 246 с. 11. Харченко Н. В. Гастроентерологія / Н. В. Харченко, О. Я. Бабак - К. : Здоров’я. - 2007. - 720 с. 12. Язловецький В. С. Основи фізичної реабілітації / В. С. Язловецький, Г. Е. Верич, В. М. Мухін. - Кіровоград : Світ, 2005. - 328 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Григус, І., & Лавренчук, А. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ПЛАНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ FEATURES OF COURSE AND PLANNING OF PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC GASTRITIS. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (2). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/41

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають