Авторам

Для опублікування статті у науковому журналі «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини» № 10, 2022 необхідно не пізніше 11 лютого 2022 року (включно):

- заповнити довідку про автора за посиланням;
- на електронну адресу health.nuwm@gmail.com надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Друковані примірники журналу будуть надіслані на поштові адреси авторів, вказані в електронних довідках, після 15 квітня 2022 року.

ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ

Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у журналі на платній основі. Оплата здійснюється тільки після отримання автором(ами) підтвердження від редактора рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації. Редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після отримання підтвердження від редколегії проприйняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Вартість публікації становить 700 грн (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам. На етапі подачі заявки на розміщення статті у журналі «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини» автор(и) може(уть) замовити необхідну кількість додаткових примірників журналу. Вартість одного додаткового примірника журналу – 200 грн.

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail health.nuwm@gmail.com.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_І.І._стаття, Шевченко_І.І._квитанція.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ЖУРНАЛУ

- фізична терапія, ерготерапія;
- здоров’я людини, фітнес і рекреація, фізичне виховання різних груп населення;
- фізична культура і спорт.

ВИМОГИ ДО СТАТТІ

Мови публікацій – українська, польська, російська та англійська.

Обсяг статті – 10–20 сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 (у таблицях – 1), поля – усі 2 см, абзац – 1,25 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимо. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ». У тексті заборонені переноси. Нумерація сторінок не ведеться. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-).

Структура статті: посередині – назва статті мовою оригіналу та англійською (прописні), нижче – прізвище та ініціали автора(ів), повна назва організації; анотації й ключові слова трьома мовами (українською, польською чи російською та англійською).

Анотації
Обсяг анотації 100–150 слів двома мовами та 250–300 слів (не менше 1800 знаків) англійською. Якщо стаття англійською мовою, то анотація 250–300 слів українською.

Структура анотації: мета, матеріал, результати, висновки.

Анотація повинна виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації та уможливлювати встановлення її основного змісту.

Англомовна анотація має бути написана якісною англійською мовою, використання комп’ютерного перекладу не допускається.

Анотації мають бути оформлені згідно з міжнародними стандартами.

Ключові слова (4–5, через кому).

Основний текст статті

Наукова стаття має містити такі елементи:

Вступ. Суть проблеми, її важливість, актуальність теми, аналіз останніх досліджень; виокремлення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, які розкриває означена стаття.

Матеріал і методи. Учасники, організація дослідження.

Результати дослідження. Виклад основних матеріалів дослідження з повним описом та обґрунтуванням отриманих наукових результатів (результати дослідження з обов’язковою статистичною обробкою даних потрібно подавати у вигляді таблиць, графіків, діаграм чи рисунків. Дані, які відображаються в таблицях, мають бути достовірними. Заголовок таблиці, назви графічних матеріалів мають відповідати їхньому змісту). Результати дослідження мають бути обов'язково проаналізовані.

Дискусія. Варто провести паралелі з даними, отриманими іншими вітчизняними й закордонними вченими.

Висновки. Подається коротке формулювання результатів дослідження, осмислення та узагальнення теми. Висновки повинні бути лаконічними, конкретними, обґрунтованими, відповідати меті дослідження та випливати з основного змісту роботи.

Література. Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до національного стандарту бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015. За наявності вказується DOI. Рекомендується біля 10–15 джерел (з них до 60% за останні п’ять років) за проблемою дослідження, на кожну позицію має бути посилання в тексті статті. Посилання на літературні джерела слід подавати у квадратних дужках, відокремлюючи одне джерело від іншого крапкою з комою, наприклад [3; 4; 15].

References. Список цих же джерел, поданий латиницею у стандарті бібліографічних посилань APA (American Psychological Association) з допомогою сайту http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual:

- прізвища авторів, назви видавництв, журналів (книг, інших друкованих праць) – транслітерацією; назви статей – у перекладі англійською мовою; в кінці посилання – вказати мову оригіналу цитованої роботи (in Ukrainian, in Russian та ін.) з відміткою (у дужках) для статей кирилицею;

- іноземні публікації, що подані у списку «Літератури» латиницею, повністю повторюються.

Якщо стаття не відповідає вищезазначеним вимогам або її науковий рівень недостатній, то редакційна рада не приймає працю до публікації.