Авторам

Завантажити інформаційний лист

Для опублікування статті у науковому журналі «Rehabilitation and Recreation» № 18, 2024 необхідно не пізніше
29 лютого 2024 року
(включно):

- заповнити довідку про автора за посиланням;
- на електронну адресу health.nuwm@gmail.com надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ

Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у журналі на платній основі. Оплата здійснюється тільки після отримання автором(ами) підтвердження від редактора рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації. Редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Не допускається цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані з 2014 року російською мовою, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після отримання підтвердження від редколегії проприйняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Вартість публікації становить 1000 грн (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 грн. Публікаційний внесок покриваєвитрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та підготовкою електронного макету.

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail health.nuwm@gmail.com.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_І.І._стаття, Шевченко_І.І._квитанція.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 квітня 2024 р.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 30 травня 2024 р.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ЖУРНАЛУ

- терапія та реабілітація;
- здоров’я людини, фітнес і рекреація, фізичне виховання різних груп населення;
- фізична культура і спорт.

ВИМОГИ ДО СТАТТІ

Мови публікацій – українська, польська та англійська.

Обсяг статті – 10–20 сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 (у таблицях – 1), поля – усі 2 см, абзац – 1,25 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимо. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ». У тексті заборонені переноси. Нумерація сторінок не ведеться. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-).

Структура статті: посередині – назва статті мовою оригіналу та англійською (прописні), нижче – прізвище та ініціали автора(ів), повна назва організації двома мовами (українською чи польською та англійською); ORCID; анотації й ключові слова двома мовами (українською чи польською та англійською).

Анотації
Обсяг анотацій має бути 250–300 слів (не менше 1800 знаків). 

Структура анотації: мета, матеріал, результати, висновки.

Анотація повинна виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації та уможливлювати встановлення її основного змісту.

Англомовна анотація має бути написана якісною англійською мовою, використання комп’ютерного перекладу не допускається.

Анотації мають бути оформлені згідно з міжнародними стандартами.

Ключові слова (4–5, через кому).

Основний текст статті

Наукова стаття має містити такі елементи:

Вступ. Суть проблеми, її важливість, актуальність теми, аналіз останніх досліджень; виокремлення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, які розкриває означена стаття.

Матеріал і методи. Учасники, організація дослідження.

Результати дослідження. Виклад основних матеріалів дослідження з повним описом та обґрунтуванням отриманих наукових результатів (результати дослідження з обов’язковою статистичною обробкою даних потрібно подавати у вигляді таблиць, графіків, діаграм чи рисунків. Дані, які відображаються в таблицях, мають бути достовірними. Заголовок таблиці, назви графічних матеріалів мають відповідати їхньому змісту). Результати дослідження мають бути обов'язково проаналізовані.

Дискусія. Варто провести паралелі з даними, отриманими іншими вітчизняними й закордонними вченими.

Висновки. Подається коротке формулювання результатів дослідження, осмислення та узагальнення теми. Висновки повинні бути лаконічними, конкретними, обґрунтованими, відповідати меті дослідження та випливати з основного змісту роботи.

Література. Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до національного стандарту бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015. За наявності вказується DOI. Рекомендується біля 10–15 джерел (з них до 60% за останні п’ять років) за проблемою дослідження, на кожну позицію має бути посилання в тексті статті. Посилання на літературні джерела слід подавати у квадратних дужках, відокремлюючи одне джерело від іншого крапкою з комою, наприклад [3; 4]. Література подається тільки в алфавітному порядку, спочатку українською, потіміншими мовами.

Цитуються роботи авторів за останні 5-10 років, та роботи які подані до 2014 року, але з урахуванням того, що не допускається цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

References. Список цих же джерел, поданий латиницею у стандарті бібліографічних посилань APA (American Psychological Association).

Приклад:

Heta, A.V. (2018). Vykorystannia zasobiv fizychnoi reabilitatsii dlia osib z osteokhondrozom shyinoho viddilu khrebta [The use of physical rehabilitation for people with osteochondrosis of the cervical spine]. Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia riznykh verstv naselennia: zbirnyk naukovykh prats, No. 5, pp. 44–54. [in Ukrainian].

Іноземні публікації, що подані у списку «Літератури» латиницею, повністю повторюються.

Якщо стаття не відповідає вищезазначеним вимогам або її науковий рівень недостатній, то редакційна рада не приймає працю до публікації.