CLASS AND SOCIAL DETERMINANTS OF PARTICIPATION IN SPORT AND HEALTH EDUCATION KLASOWE I WARSTWOWE UWARUNKOWANIA UCZESTNICTWA W SPORCIE, A EDUKACJA ZDROWOTNA КЛАСОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УЧАСТІ У СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧІЙ ОСВІТІ

Автор(и)

  • O. Zabolotna
  • D. Skalski
  • M. Formela
  • N. Nesterchuk
  • Igor Grygus National University of Water and Environmental Engineering, Institute of Health

Анотація

The article deals with the influ-ence of social status on physical culture, in other words on how classes and social strata become the determinant of participation in sport. The second aspect of the work is also health education, what it is and how it functions in society and how it affects the perception of the world, choices, interests and affiliation to the social group and the environment of education. The whole world is ordered according to specific hierarchies, so people also occupy certain positions in this world and often have no influence on them, because they are usually assigned to them along with birth. One should consider why differences in social structure are so important in matters related to physical activity and where did it come from, and what impact on these issues has the level of development of health education in Poland and what is the awareness of society in this area.

Artykuł traktuje o wpływie statusu społecznego na kulturę fizyczną, innymi słowy o tym w jaki sposób klasy i warstwy społeczne stają się wyznacznikiem uczestnictwa w sporcie. Drugim aspektem pracy jest też edukacja zdrowotna, to na czym polega i jak funkcjonuje w społeczeństwie oraz w jaki sposób wpływa na postrzeganie świata, wybory, zainteresowania i przynależność do grupy społecznej oraz środowiska wychowania. Cały świat jest uporządkowany według określonych hierarchii, tak więc ludzie również zajmują określone pozycje w tym świecie i często nie mają na nie wpływu, gdyż zwykle są im one przypisane wraz z urodzeniem. Należałoby się zastanowić, dlaczego różnice w strukturze społecznej mają tak wielkie znaczenie przy kwestiach związanych z aktywnością fizyczną i skąd się to wzięło oraz jaki wpływ na te zagadnienia ma poziom rozwoju edukacji zdrowotnej w Polsce i jaka jest świadomość społeczeństwa w tej dziedzinie.

У статті розглядається вплив соціального статусу на фізичну культуру, іншими словами, як заняття та соціальні верстви стають визначальним для участі у спорті. Другий аспект роботи – це медична освіта, що це таке і як вона функціонує в суспільстві та як впливає на сприйняття світу, вибір, інтереси та приналежність до соціальної групи та середовища освіти. Весь світ упорядкований відповідно до конкретних ієрархій, тому люди також займають певні посади в цьому світі і часто не мають на них впливу, тому що вони зазвичай призначаються їм разом із народженням. Слід розглянути, чому відмінності в соціальній структурі настільки важливі в питаннях, пов'язаних з фізичною активністю та звідки вона виникла, і який вплив на ці питання має рівень розвитку медичної освіти в Польщі та яка обізнаність суспільства в цій галузі.

Посилання

Dziubiński Z., Krawczyk Z., Socjologia kultury fizycznej, Wyd. AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2011, s. 266-282

Malinowska J., Profilaktyka i edukacja zdrowotna w szkole. Materiały pomocnicze dla nauczycieli edukacji zdrowotnej, Leszno- Kalisz październik 2014, Wyd. Centrum doskonalenia nauczycieli w Lesznie, Leszno 2014, s. 3

Syrek E., Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 41

Web-sources

Aktywność fizyczna Polaków, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, wrzesień 2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_129_13.PDF

https://teoriakulturyumk.wordpress.com/2015/02/12/teoria-klas-spolecznych-karola-marksa/,12.02.2015 r

Kołodziej A., O potencjale kierunkach rozwoju socjologii sportu, str.6, file:///C:/Users/daria/Downloads/Kolodziej.pdf

Nojszewska E., Społeczno-ekonomiczne czynniki determinujące status zdrowotny społeczeństwa na przykładzie Polski, s. 67, 10.11.2017 r http://ochronazdrowia.sgh.waw.pl/files/1/12/ekonomia_i_prawo_1-2016_04_ewelina_nojszewska.pdf

##submission.downloads##

Як цитувати

Zabolotna, O., Skalski, D., Formela, M., Nesterchuk, N., & Grygus, I. (2019). CLASS AND SOCIAL DETERMINANTS OF PARTICIPATION IN SPORT AND HEALTH EDUCATION KLASOWE I WARSTWOWE UWARUNKOWANIA UCZESTNICTWA W SPORCIE, A EDUKACJA ZDROWOTNA КЛАСОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УЧАСТІ У СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧІЙ ОСВІТІ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (4). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/51

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>