RODZINA A KULTURA FIZYCZNA. SOCJOLOGICZNE ASPEKTY RODZINY W KONTEKŚCIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ FAMILY AND PHYSICAL CULTURE. SOCIOLOGICAL ASPECTS OF THE FAMILY IN THE CONTEXT OF HEALTH EDUCATION СІМ'Я ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СІМ'Ї В КОНТЕКСТІ ОЗДОРОВЧОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • O. Zabolotna Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny
  • D. Skalski Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Wychowania Fizycznego – Zakład Sportów Wodnych
  • M. Formela Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
  • D. Kowalski Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Wychowania Fizycznego – Zakład Sportów Wodnych
  • N. Nesterchuk Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, Instytut Ochrony Zdrowia
  • Igor Grygus Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, Instytut Ochrony Zdrowia

Ключові слова:

rodzina, kultura fizyczna, edukacja zdrowotna, sprawność fizyczna, family, physical culture, health education, physical fitness, сім'я, фізична ку-льтура, оздоровче виховання, фізична підготовка.

Анотація

Niniejszy artykuł traktuje o roli rodziny we wdrażaniu do szeroko rozumianej kultury fizycznej. Rodzina jako podstawowa jednostka socjolo-giczna wpływa na kształtowanie postaw wobec własnego ciała, a także zdrowych nawyków. Wzorce zaobserwowane u rodziców już od najmłodszych lat kształtują postawy prozdrowotne. Ważna rolę odgrywa również środowisko oraz wzorce edukacyjne zaczerpnięte w procesie kształcenia i wychowania. Rolę kształcenia fizycznego podczas edukacji pełni przedmiot „Wychowanie Fizyczne”, które uczy, jak dbać o własny organizm oraz zdrowe nawyki. Przykład jaki dają rodzice dzieciom wyrażający się w aktywnym spędzaniu czasu wolnego oraz nauce prozdrowotnych postaw wypełniają wszystkie funkcje rodziny. Rodzice są pierwszymi nauczycielami, którzy kształtują nawyki oraz charakter dziecka, a aktywność fizyczna jest nieodzownym elementem wychowania.

This article deals with the role of the family in implementing broadly under-stood physical culture. The family as the basic sociological unit influences shaping attitudes towards one's own body as well as healthy habits. Patterns observed at parents from an early age shape pro-health attitudes. An important role is also played by the environment and educational patterns taken in the process of education and upbringing. The role of physical education during education is the subject of "Physical Education" which teaches how to care for your own body and healthy habits. The example that parents give to chil-dren expressing themselves in active leisure and pro-health education fulfill all the functions of the family. Parents are the first teachers who shape the first habits and character, nothing is a better tool than physical activity.

У цій статті йдеться про роль сім'ї у впровадженні загальновизнаної фізичної культури. Сім'я як основна соціологічна одиниця впливає на формування ставлення до власного тіла, а також на здорові звички. Шаблони, які спостерігаються у батьків з раннього віку, формують ставлення до здоров'я. Важливу роль відіграють також довкілля та освітні зразки, прийняті в процесі навчання та виховання. Ролі фізичного виховання під час навчання вчить предмет «Фізичне виховання», як дбати про власний організм та здорові звички. Приклад, який батьки дають дітям, що виражають себе в активному дозвіллі та оздоровчій освіті, виконують усі функції сім'ї. Батьки - це перші вчителі, які формують перші звички та характер, ніщо не є кращим інстру-ментом, ніж фізичні навантаження.

Посилання

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Socio-logica nr 45, Sport to zdrowie. Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. (Red. naukowa A. Leszczyńska), Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013.

Encyklopedia Powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1986.

Fundowicz S., Prawo sportowe, Wyd. Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013.

Marcinkowski J. T., Kobrzyńska T., Ocena skuteczności programu profilaktycznego ukierunkowanego na młodzież dotyczącego uzależnień. Drugi Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Zabrze-Szczyrk, 2002.

Michalik M. B., Kronika sportu, Wyd. Kronika, Warszawa 1993.

Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K., Pedagogika wobec współczesności, Edukacja zdrowotna, wyd. WAiP, Warszawa 2009.

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

Woynarowska B., Izdebski Z., Kowalewska A., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.

Wroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wyd. BK, Wrocław 2003.

Źródła internetowe

www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=1576&f=artykul_1576.doc

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport

http./www.eszkola.pl/historia/sport-w-starozytnej-grecji-6002.html

http://www.przedszkola.edu.pl/cele-i-zadania-edukacji-zdrowotnej.html

http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=11214

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HuWMgHQ4Y9sJ:www.victoza.pl/kultura-a sport.pl

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/492921,sport-jako-wartosc-kultury-czesc-i,id,t.html

http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/jakie-spoleczenstwo-taka-kultura-fizyczna

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/492921,sport-jako-wartosc-kultury-czesc-i,id,t.html

http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/jakie-spoleczenstwo-taka-kultura-fizyczna

Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej, „Sport to zdrowie” 2008 r. str.8, http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_pl.pdf

##submission.downloads##

Як цитувати

Zabolotna, O., Skalski, D., Formela, M., Kowalski, D., Nesterchuk, N., & Grygus, I. (2019). RODZINA A KULTURA FIZYCZNA. SOCJOLOGICZNE ASPEKTY RODZINY W KONTEKŚCIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ FAMILY AND PHYSICAL CULTURE. SOCIOLOGICAL ASPECTS OF THE FAMILY IN THE CONTEXT OF HEALTH EDUCATION СІМ’Я ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СІМ’Ї В КОНТЕКСТІ ОЗДОРОВЧОЇ ОСВІТИ. Rehabilitation and Recreation, (4). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/50

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>