МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КАНАДСЬКОГО ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕРГОТЕРАПЕВТІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • І. П. Дека
  • А. В. Огнистий
  • П. М. Петрица

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.4

Ключові слова:

ерготерапія, соціальний працівник, навчальний модуль, соціальна робота.

Анотація

У сучасних умовах перебудови та удосконалення системи освіти України важливого значення набуває процес професійної підготовки фахівців, зорієнтований на застосування зарубіжного досвіду провідних країн. Прискорення темпів і суперечливість суспільних змін є тими макросоціальними чинниками, що істотно ускладнюють становище не лише особистості, але й певних соціальних груп, що може спричинити для них серйозні проблеми з адаптацією до умов змінного соціуму. До числа людей, проблеми яких є соціально зумовленими, можна віднести зокрема внутрішньо переміщених осіб та бійців, які повертаються із російсько-української війни, а також людей похилого віку, осіб з інвалідністю (дорослих та дітей). В свою чергу, це вимагає зміни підходів до професійної освіти багатьох спеціальностей, зокрема майбутніх соціальних працівників. Мета дослідження – на основі вивчення та узагальнення канадського досвіду в галузі ерготерапії та пошуку можливих шляхів впровадження цього досвіду в Україні розробити навчальний модуль із підготовки соціальних працівників до здійснення ерготерапії та перевірити його ефективність. Матеріал і методи. У досліджені були задіяні студенти магістратури спеціальності «Соціальна робота» Національного університету «Львівська політехніка», яким викладався навчальний модуль «Технології збереження здоров’я у соціальній роботі: ерготерапія». Також використовувалися можливості споріднених дисциплін та діючої системи навчальних практик для формування компетентностей у сфері ерготерапії. Форми і методи викладання відповідають прикладному характеру як ерготерапії, так і соціальної роботи. Результати. Проведене тестування студентів, дозволило визначити, що майбутні соціальні працівники засвоїли зміст розробленого навчального модуля «Технології збереження здоров’я у соціальній роботі: ерготерапія», що підвищило рівень компетентності фахівців та допоможе їм краще взаємодіяти в мультидисциплінарній команді для досягнення спільної мети клієнта. Крім того, визначено відповідність навчальної програми на спеціальності «Соціальна робота» до належної підготовки студента для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія. Висновки. Отже, за результатами оцінки засвоєння змісту розробленого автором навчального модуля «Технології збереження здоров’я в соціальній роботі: ерготерапія» можна стверджувати про реальні можливості, потреби та взаємозв’язок у вивченні ерготерапії студентами спеціальності «Соціальна робота». У статті представлено структуру і логіку процесу підготовки соціальних працівників до професійної діяльності у сфері ерготерапії на основі узагальнення канадського досвіду у галузі ерготерапії.

Посилання

Багрій І.П. Професійна підготовка майбутніх заняттєвих терапевтів в університетах Канади : дисертація. Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, 2016. 266 с.

Багрій І. П. Заняттєва терапія як сфера професійної діяльності : конспект лекцій з курсу «Технології збереження здоров’я у соціальній сфері» Модуль 2 для студентів спеціальності 6.130102 «Соціальна робота» / І.П. Багрій. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 56 с.

Гайдук Н. Модель професійної освіти в галузі соціальної роботи в Національному університеті «Львівська політехніка». Реформування соціальних служб в Україні: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. Неллі Ничкало, Бреда Мак Кензі. Львів ; Вінніпег : Видавнича фірма «Малті-М». Львів, 2003. С. 20–30.

Клос Л. Є. Технології збереження здоров’я у соціальній сфері : навч. посібн. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2015. 264 с.

Клос Л. Є. Професійний портрет соціального працівника готового до здоров’язбережувальної діяльності. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Хмельницький : ХІСТ Університету «Україна», 2013. С. 61–64.

Клос Л. Є. Здоров’єзбережувальна діяльність соціального працівника у допомозі дітям з особливими потребами. Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 201-річчю з дня заснування Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / за заг. ред. акад. Прокопенка І. Ф. Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2014. С. 658–667.

Мангушева О.О. Короткий термінологічний словник ерготерапії / ГО «Українське товариство ерготерапевтів», 2021. 17 с.

Робочий навчальний план базової вищої освіти за напрямом «Соціальна робота» / Національний університет «Львівська політехніка», 2015. 5 с.

Технології збереження здоров’я в соціальній сфері / Робоча навчальна програма складена к. пед. н., доц. кафедри соціології та соціальної роботи Клос Л. Є. Львів, 2015. 21 с.

Christiansen, C. H. & Townsend, E.A. Introduction to occupation: The art and science of living, 2nd ed. United States of America, 2010. 434 p.

Master of ergotherapy. The University of Quebec Trois-Revieres. Quebec, 2015. 5 p.

McKenzie, B., and Hayduk, N. Promoting Social Work Educationin Ukraine In G.G. James, R. Ramsay, & G. Drover (Eds.), International Social Work: Canadian Perspectives. Toronto, Canada : Thompson Educational Publishing, Inc., 2009. P. 241–259.

Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process, 2nd Edition. American Journal of Occupational Therapy. 2008. № 62. P. 625–683.

Programs, courses and university regulations 2014–2015. McGill University. School of Physical and Occupational Therapy (Graduate). Montreal. Quebec, 2014. 40 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-18

Як цитувати

Дека, І. П., Огнистий, А. В., & Петрица, П. М. (2023). МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КАНАДСЬКОГО ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕРГОТЕРАПЕВТІВ В УКРАЇНІ. Rehabilitation and Recreation, (14), 37–48. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.4

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ