КІНЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНІКИ БОКОВОГО УДАРУ ЛІВОЮ РУКОЮ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ НА РУКОПАШНОМУ БОЮ

Автор(и)

  • І. І. Вако
  • О. В. Жирнов

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.16.16

Ключові слова:

єдиноборства, рукопашний бій, аналіз рухів висококваліфікованих спортсменів, техніка, кінематична структура.

Анотація

Мета дослідження – визначити кінематичні особливості техніки бокового удару лівою рукою висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються на рукопашному бою. Методи досліджен- ня. Для виконання поставлених завдань використано такі методи дослідження, як аналіз науково-методичної літератури та документальних матеріалів, методи реєстрації та аналізу рухів спортс- мена (система відеореєстрації та аналізу рухів спортсмена 3D реєстрації рухів людини «Qualisys Motion Capture»). Результати, отримані в процесі дослідження, було оброблено з використанням методів математичної статистики. Нами було зареєстровано техніку виконання досліджуваної рухової дії у 12 спортсменів високої кваліфікації. Результати. Зростання спортивних результатів і посилення конкуренції на міжнародній спортивній арені, стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, зокрема впровадження в практику спорту новітніх досягнень обумовлює необхідність пошуку нових підходів для підвищення ефективності тренувальної та змагальної діяльності спортсменів. Використання сучасних відеокомп’ютерних технологій дозволяє створювати та реа- лізовувати у вигляді моделювання техніки конкретних рухових дій на необхідному та достатньому рівнях для вирішення завдань спортивної біомеханіки. При цьому виявляється можливим здійснен- ня ефективного та наочного формування мети технічної підготовки спортсменів, комп’ютерної симуляції запропонованого варіанта та внесення відповідних корекцій з урахуванням індивіду- альних особливостей атлета. Боковий удар лівою рукою з фронтальної стійки складається з тих самих фаз, що й аналогічний удар, що виконується правою рукою: підготовка до удару; замах; ударний рух; контакт з лапою; повернення у вихідне положення. Активні фази ударної дії трива- ють 0,64 с або 65,3 % від загальної тривалості удару, фаза повернення у вихідне положення триває відповідно 0,34 с, тобто 34,7 % від загальної тривалості удару в цілому. Особливостями часових характеристик лівого бокового удару з фронтальної стійки є відносно велика тривалість фази під- готовки до удару (0,3 с) та швидке повернення у вихідне положення. Тривалість цієї фази рухової дії складає 0,34 с. Висновки. У дидактичній біомеханіці, теоріях моделювання рухів однією з фун- даментальних проблем є перетворення суб’єктивного феномена наміру та плану в об’єктивний феномен нервово-м’язового управління рухом та навчання. Встановлено, що боковий удар лівою рукою з фронтальної стійки висококваліфіковані спортсмени, що спеціалізуються на рукопашному бою, виконують досліджену ударну дію на достатньо високому рівні ефективності, проте деякі показники кінематичної структури їх техніки виконання удару мають певні похибки, що дещо зни- жує ефективність виконання удару.

Посилання

Вако І.І. Визначення помилок, що допус- кають юні спортсмени, які спеціалізуються в рукопашному бою, при освоєнні бокових ударів руками. Реабілітаційні та фізкуль- турно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation). 2021. № 9. С. 23–28. doi: 10.32782/2522-1795.2021.9.3

Вако І.І., Радченко Ю.А. Струк- тура успішності змагальної діяльності в змішаних єдиноборствах (на прикладі рукопашного бою). Спортивний вісник Придніпров’я. 2022. № 2. С. 111–122. doi: 10.32540/2071-1476-2022-2-111

Вако І. Характерні помилки, що допус- кають юні спортсмени, які спеціалізуються в рукопашному бою, при освоєнні уда- рів ногами. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2022. № 13(32). С. 134–142. doi: 10.31652/2071-5285-2022-13(32)-134-142

Кашуба В., Литвиненко Ю., Вако І. Особливості техніки бокового удару рукою на ближній дистанції висококваліфіко- ваних спортсменів, які спеціалізуються в рукопашному бою. Науковий часо- пис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2020. № 8(128). С. 83–87. doi: 10.31392/NPU-nc. series15.2020.8(128).19

Кашуба В., Литвиненко Ю., Вако І. Від- мінні риси техніки бокового удару рукою на ближній дистанції спортсменів різної квалі- фікації, які спеціалізуються в рукопашному бою. Молодіжний науковий вісник Східно- європейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. № 37. С. 131–137.

Радченко Ю.А., Вако І.І. Модельні характеристики техніко-тактичної підготов- леності найсильніших спортсменів у змі- шаних єдиноборствах (на прикладі руко- пашного бою). Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2022. № 14(33). С. 74–83. doi: 10.31652/2071-5285-2022-14(33)-74-83

Gamalii V., Potop V., Lytvynenko Y., Shevchuk O. Practical use of biomechanical principles of movement organization in the analysis of human motor action. Journal of Physical Education and Sport. 2018. № 18(2). Р. 874–877.

Kashuba V., Khmelnitska I., Krupenya S. Biomechanical analysis of skilled female gymnasts’ technique in “round-off, flicflac” type on the vault table. Journal of Physical Education and Sport. 2012. Vol. 4. Р. 431–435.

Kashuba V., Stepanenko O., Byshevets N., Kharchuk O., Savliuk S., Bukhovets B., Grygus I., Napierała M., Skaliy T., Hagner-Derengowska M., Zukow W. Formation of Human Movement and Sports Skills in Processing Sports-pedagogical and Biomedical Data in Masters of Sports. International Journal of Human Movement and Sports Sciences. 2020. Vol. 8(5). Р. 249–257. doi: 10.13189/saj.2020.080513

Kindzer B., Danylevych M., Ivanochko V., Hrybovska I., Kashuba Y., Grygus I., Napierala M., Smolenska O., Ostrowska M., Hagner-Derengowska M., Muszkieta R., Zukow W. Improvement of special training of karatists for kumite competitions using Kata. Journal of Physical Education and Sport. 2021. Vol. 21(5). Р. 2466–2472.

Vako I., Kashuba V., Litvinenko Y., Goncharova N., Samolenko T., Tarasyuk V., Nikitenko O., Kovalchuk L. Identification of distinctive biomechanical features of the technique of side hand strike at close range of athletes of different qualifications specializing in hand-to-hand combat. Journal of Physical Education and Sport. 2021. Р. 2835–2841. doi: 10.7752/jpes.2021.s5377

Vako I.I., Grygus I.M., Nikitenko O.V. The use of modern multimedia resources practice of sports and physical education. Rehabilitation & Recreation. 2023. Vol. 14. Р. 258–268. doi: 10.32782/2522-1795.2023.14.31

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-03

Як цитувати

Вако, І. І., & Жирнов, О. В. (2023). КІНЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНІКИ БОКОВОГО УДАРУ ЛІВОЮ РУКОЮ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ НА РУКОПАШНОМУ БОЮ. Rehabilitation and Recreation, (16), 129–137. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.16.16

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ