МЕТОДИКИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.9

Ключові слова:

реабілітація, методи реабілітації, реабілітація військовослужбовців, стан реабілітації військовослужбовців в Україні, реабілітаційні центри, реабілітаційна політика органів влади

Анотація

Мета статті. Метою статті в межах дослідницького завдання стало визначення системи реабілітаційних методик, які можуть застосовуватись до військовослужбовців, виокремлення серед них найбільш дієвих та результативних та визначення шляхів їх впровадження. Матеріали та методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить діалектичний метод, застосування якого дозволило всебічно розкрити природу «системи реабілітаційних методик, які можуть застосовуватись до військовослужбовців» як організаційної, медико-профілактичної, соціальної та психологічної форми забезпечення збереження життя та здоров’я захисників України. Системно-структурний метод використаний для аналізу нормативних документів щодо організації реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями. Метод концептуально-порівняльного аналізу застосовано для виокремлення сучасних дієвих зарубіжних практик реабілітаційної діяльності з особовим складом збройних сил різних країн у ході бойових дій. Результати дослідження. Визначено систему реабілітаційних методик, які можуть застосовуватись до військовослужбовців, виокремлено серед них найбільш дієві та результативні; здійснено аналіз міжнародних практик впровадження реабілітаційних методик до військовослужбовців та визначено шляхи їх впровадження в Україні; досліджено практику розвитку реабілітаційних центрів як одного із напрямів діяльності органів місцевого самоврядування. Висновки. Встановлено, що для дієвого функціонування системи реабілітації військовослужбовців в Україні доцільно вжити низку заходів: по-перше, необхідно розробити програми комплексної реабілітації військовослужбовців, до опрацювання яких залучити команду фахівців (реабілітологів, психологів, педагогів, які мають діяти комплексно із взаємною узгодженістю); по-друге, необхідно нормативно врегулювати принципи роботи реабілітаційної команди, її повноваження, місце і функції у системі реабілітації як одного з ключових суб’єктів системи реабілітації; під час розробки планів реабілітації пацієнта від етапу надання невідкладної медичної допомоги до амбулаторно-поліклінічного та санаторно-курортного етапів доцільно враховувати міжнародні стандарти (протоколи) реабілітації; по-третє, організаційно-правові засади впровадження методик реабілітації військовслужбовців доцільно врегулювати в Державній програмі реабілітації військовослужбовців; по-четверте, необхідно перепрофілювання низки закладів охорони здоров’я у реабілітаційні центри або створення в міських (районних) закладах освіти повноцінних реабілітаційних відділень; по-п’яте, підвищити рівень престижності професії фахівця у сфері реабілітації та розширити державні замовлення у ЗВО щодо підготовки таких спеціалістів.

Посилання

Звіт центру здоров’я за 2022 (форма № 51) : Офіційний сайт Центру громадського здоров’я МОЗ України. URL: http://medstat.gov.ua/ukr/statdanMMXIX.html (дата звернення: 22.12.2023).

Воєнно-медична доктрина України : Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 910. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/910-2018%D0%BF#Text (дата звернення: 22.12.2023).

Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я : Закон України від 03.12.2020 № 1053-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text (дата звернення: 22.12.2023).

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII (зі змінами від 03.07.2020 № 720-IX). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text (дата звернення: 22.12.2023).

Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медикопсихологічної реабілітації у Збройних силах України : Наказ Міністерства оборони України від 04.11.2016 № 591. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1538-16#n12 (дата звернення: 22.12.2023).

Реабілітація постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій. Посттравматичний стресовий розлад : монографія / за ред. К.Д. Бабова, І.Я. Пінчук, В.В. Стеблюка. Одеса : «ПОЛІГРАФ», 2015. 240 с.

Bayat M. The Need for Increased Attention to Low‐Level Laser Therapy as Treatment for Wounds and Ulcers, Wound Healing. New insights into Ancient Challenges. / V.A. Alexandrescu. 2016. P. 399–414. DOI: https://doi.org/10.5772/64339.

Feily A., Moeineddin F., Mehraban S. Physical Modalities in the Management of Wound(s), Wound Healing. New insights into Ancient Challenges. / V.A. Alexandrescu. 2016. P. 361–372. DOI: https://doi.org/10.5772/64340.

Результати дослідження «Реінтеграція ветеранів» щодо досвіду ветеранів у користуванні пільгами. Програма реабілітації ветеранів (IREX). Аналітичний звіт від 14 липня 2021 року. Veterans’ Benefits Utilization and Experiences – Ukrainian. URL: www.irex.org (дата звернення: 22.12.2023).

Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Остапчук В.В. Психологічна робота з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення : методичний посібник. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2017. 282 с.

Кучин Ю.Л., Горошко В.Р. Больовий синдром у пацієнтів із вогнепальними пораненнями кінцівок та посттравматичними стресовими розладами. Медицина невідкладних станів, 2021. 17(7): 24–31. doi.org/10.22141/2224-0586.17.7.2021.244591.

Oderov A., Matveiko O., Romanchuk S. et al. Lifestyle Peculiarities of Servicemen Suffered a Contusion as a Factor Influencing a Combat Preparedness. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, 2022. 2(58): 67–78. doi.org/10.29038/2220-7481-2022-02-67-78.

Бриндіков Ю.Л. Організаційно-педагогічні умови дієвості реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями Збройних сил України, що брали участь у бойових діях. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Дніпропетровськ : Приватний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», 2018. С. 69–75.

Бриндіков Ю.Л. Потенціал сімейної психотерапії у процесі здійснення реабілітації сімей військовослужбовців – учасників бойових дій. Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / гол. ред. Доброскок І.І. ПереяславХмельницький : Я.М. Домбровська, 2018. Вип. 7/1. С. 84–97.

Schuurmans L., Enders-Slegers M. J., Verheggen T., Schols J. Animal – Assisted Interventions in Dutch Nursing Homes: A Survey. J. Am. Med. Dir. Assoc. 2016, Jul 1, 17(7). Рр. 647–653.

Bryndikov Y. The charachteristic of stress-factors that cause the emerging of the post traumatic stress disorders in servicemen the combatants. Social Work and Education, 2017. Vol. 4, No. 1. P. 112–118.

Сучасні види реабілітації для постраждалих від війни та ветеранів ЗСУ. URL: https://mva.gov.ua/ua/veteranskij-fond/konkursiogoloshennya (дата звернення: 22.12.2023).

Lohvynenko B., Myroniuk R., Svitlychnyy O., Prokopenko A., Kalenichenko L. Тhe way the health care system in Ukraine looks like: international practices within national realities. Wiadomości Lekarskie. 2019, tom LXXII, nr 4 Wiad Lek 2019, 72, 4, 685–695. DOI: http://wl.medlist.org/2019_04_35/.

Sokolova O., Vasiuk N., Radysh Y. Rehabilitation service: terminology, classification, features and principles (the issue of state regulation rehabilitation of the Armed of Forces Ukraine). Інвестиції: практика та досвід. № 23/2015. С. 148–154.

Реабілітації військовослужбовців з проблемами опорно-рухового апарату та черепно-мозковою травмою в умовах санітарно-курортних і реабілітаційних закладів : методичний посібник. / За заг. ред. Заболотної І.Б., Бабової І.К. Одеса : КП ОМД, 2022. 57 с.

Вдовіченко О., Соколова І., Педченко О., Степанова С., Фролова О. Психологічна реабілітація і супровід ветеранів війни: досвід Ізраїлю. Zeszyty naukowe wyższej szkoły technicznej w katowicach. 2023, No. 16. S. 107–118. DOI: 10.54264/0066.

Осьодло В.І., Хміляр О.Ф. Психологічна допомога військовослужбовцям: досвід армії Ізраїлю. Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Київ. 2016. С. 80–83.

Вишневськи Д. Як у США повертають до мирного життя солдатів, які повернулися з війни. URL: https://kp.ua/ua/life/a669399-jak-u-ssha-povertajut-do-mirnoho-zhittja-soldativ-jaki-povernulisja-z-vijni (дата звернення: 22.12.2023).

Чапляк А.П., Романів О.П., Надь Б.Я. Основні напрямки реабілітації учасників бойових дій. Україна. Здоров’я. Нації. 2018. № 3/1 (51). С. 59–61.

Основи психологічної допомоги військовослужбовцям в умовах бойових дій : методичний посібник. / О.М. Кокун, Н.А. Агаєв, І.О. Пішко, Н.С. Лозінська. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2015. 170 с.

Психологічна робота з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення : методичний посібник. / Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Остапчук В.В. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2017. 282 с.

Реабілітація поранених бійців: Проєкт Віктора та Олени Пінчуків RECOVERY (Відновлення). URL: https://recoveryua.org (дата звернення: 22.12.2023).

Сисоєнко І. Системі реабілітації в Україні бути. Українська Правда. 18 березня 2016. URL: www.pravda.com.ua/columns/2016/03/18/7102574 (дата звернення: 22.12.2023).

Медико-психологічна реабілітація військовослужбовців в умовах російсько-української війни: етнопсихологічний дискурс, національні перспективи громадського здоров’я. Український медичний часопис. № 1(153). Т. 2. Спецвипуск. 2023. С. 6–9. URL: https://api.umj.com.ua/ wp/wp-content/uploads/2023/03/5235.pdf (дата звернення: 22.12.2023). DOI: 10.32471/umj.1680-3051.153.239628.

Uvarova N., Lohvynenko B., Sobakar A., Martseliak O., Slynko D. Salerno health code as a source of medical and philosophical knowledge. Georgian medical news. No. 10 (295) 2019. P. 159–164.

Стеблюк В. Медична реабілітація в Україні: потрібне повне перезавантаження? Ваше Здоров’я. URL: vz.kiev.ua/medichnareabilitaciya-v-ukra%D1%97ni-potrib-nepovne-perezavantazhennya (дата звернення: 22.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-29

Як цитувати

Баско, А. В., Собакарь, А. О., & Миронюк, С. А. (2024). МЕТОДИКИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Rehabilitation and Recreation, 18(1), 78–93. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.9

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ