ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ЗІ СКОЛІОЗОМ PHYSICAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH SCOLIOSIS

Автор(и)

  • Н.Є. Нестерчук
  • Павло Пацаловський

Ключові слова:

сколіоз, класифікація, фізична реабілітація. корегуючі вправи, рухальні тести, лікувальне плавання, діти

Анотація

В статті розглянуто вплив на здоров'я людини стану опорно-рухового апарату, а також розроблена програма фізичної реабілітації та профілактика сколiотичної хвороби у дітей зважаючи на їхні індивідуальні особливості.

The article deals with the impact on the human health of the musculoskeletal system, as well as the program of physical rehabilitation and the prevention of scoliosis in children due to their individual characteristics.

Посилання

Барчуков И. С. Физическая культура : учебное пособие для вузов / И. С. Барчуков. – М. : Юнити-Дана, 2003. – 255 с.

Белозерова Л. М. Лечебная физическая культура в педиатрии / Л. М. Белозерова. – Ростов Н/Д. : Феникс, 2006. – 222 с.

Белоусова Т. П. Коррекция позвоночника / Т. П. Белоусова. – Запорожье : Медицина, 1996. – 348 с.

Бирюков А. А. Лечебный массаж / А. А. Бирюков. – М. : Советский спорт, 2000. – 293 с.

Вайнруб Е. М. Гигиена обучения и воспитания детей с нарушением осанки ибольных сколиозом / Е. М. Вайнруб, А. С. Волощук. – К. : Здоров'я, 1988. – 136 с.

Гордон Н. Ф. Заболевания органов дыхания и двигательная активность / Н. Ф. Гордон. – К. : Олімпійська література, 1999. – 128 с.

Гросс Н. А. Физическая реабилитация детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата / Н. А. Гросс. – М. : Эксмо, 2000. – 224 с.

Демченко А. В. Биомеханические условия прогрессирования диспластического сколиоза / А. В. Демченко. – 1998. – №4. – С. 47–53.

Долженков А. Б. Здоровье вашего позвоночника / А. Б. Долженков. – СПб., 2000. – 192 с.

Євсєєв С. П. Адаптивная физическая культура : учебное пособие / С. П. Євсєєв, Л. В. Шапкова. – М.: Советский спорт, 2000. – 240 с.

Єфименко П.Б.Техніка та методика масажу /П.Б.Єфименко.–Харків:ОВС,2001.–144с.

Жаденов М. И. Лечение сколиотической болезни у детей и подростков / М. И. Жаденов. – Львов : Просвещение, 1980. – 244 с.

Иванов С. М. Лечебная физическая культура / С. М. Иванов. – М. : Медицина, 2003. – 215 с.

Кашуба В. А. Биомеханика осанки / В. А. Кашуба. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 279 с.

Котешева И. А. Лечение и профилактика нарушений осанки / И. А. Котешева. – М. : Эксмо, 2003. – 190 с.

Латогуз И. К. Лечебное питание / И. К. Латогуз. – Харьков : Медицина, 2002. – 544 с.

Михайлова Н. Є. Лікувальна фізична культура і лікарський контроль: навчальний посібник / Н. Є. Михайлова. – Рівне, 2011. – 232 с.

Мухін В. М. Основи фізичної реабілітації / В. М. Мухін, А. В. Магльований, Г. П. Магльована. – Львів, 1999. – 120 с.

Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2009. – 424 с.

Панасюк Е. М. Загальна фізіотерапія і курортологія / Е. М. Панасюк, Я. М. Федорів, В. М. Могилевський. – Львів: Світ, 1990. – 136 с.

Пономаренко Г.Н.Общая физиотерапия / Г.Н.Пономаренко.–К.,2004.–384с.

Попов С. Н. Физическая реабилитация / С. Н. Попов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 3-е издание, 2005. – 177 c.

Порада А. М. Основи фізичної реабілітації / А. М. Порада, О. В. Солодовник, Н. Є. Прокопчук. – К. : Медицина, 2008. – 248 с.

Сабадишин Р. О. Внутрішні хвороби / Р. О. Сабадишин, В. М. Баніт, І. М. Григус. – Рівне: ВАТ «Рівнеська друкарня», 2004. – 544 с.

Середюк Н. М. Внутрішня Медицина / Н. М. Середюк. – К. : Здоров'я, 2001. – 397 с.

Скляренко Є. Т. Травматологія і ортопедія: підручник / Є. Т. Скляренко. – К. : Здоров'я, 2005. – 384 с.

Соколовський В. С. Лікувальна фізична культура: Підручник / В. С. Соколовський, Н. О. Романова, О. Г. Юшковська. – Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 234 с.

Сосин И. Н. Физиотерапевтический справочник / И. Н. Сосин. – Симферополь : КГМУ, 2003. – 752 с.

Федюкович Н. И. Внутренние болезни :учебн. пособие / Н. И.Федюкович. – Ростов н/Д : «Феникс», 2001. – 576 с.

Язловецкий В. С. Физическое воспигание детей и подростков с ослабленым здоровьем / В. С. Язловецкий. – К. : Здоров'я, 1991. – 456 с.

Literatura

Barchukov I. S. Fizicheskaja kul'tura : uchebnoe posobie dlja vuzov / I. S. Barchukov. – M. : Juniti-Dana, 2003. – 255 s.

Belozerova L. M. Lechebnaja fizicheskaja kul'tura v pediatrii / L. M. Belozerova. – Rostov N/D. : Feniks, 2006. – 222 s.

Belousova T. P. Korrekcija pozvonochnika / T. P. Belousova. – Zaporozh'e : Medicina, 1996. – 348 s.

Birjukov A. A. Lechebnyj massazh / A. A. Birjukov. – M. : Sovetskij sport, 2000. – 293 s.

Vajnrub E. M. Gigiena obuchenija i vospitanija detej s narusheniem osanki ibol'nyh skoliozom / E. M. Vajnrub, A. S. Voloshhuk. – K. : Zdorov'ja, 1988. – 136 s.

Gordon N. F. Zabolevanija organov dyhanija i dvigatel'naja aktivnost' / N. F. Gordon. – K. : Olіmpіjs'ka lіteratura, 1999. – 128 s.

Gross N. A. Fizicheskaja reabilitacija detej s narusheniem funkcij oporno-dvigatel'nogo apparata / N. A. Gross. – M. : Jeksmo, 2000. – 224 s.

Demchenko A. V. Biomehanicheskie uslovija progressirovanija displasticheskogo skolioza / A. V. Demchenko. – 1998. – №4. – S. 47–53.

Dolzhenkov A. B. Zdorov'e vashego pozvonochnika / A. B. Dolzhenkov. – SPb., 2000. – 192 s.

Єvsєєv S. P. Adaptivnaja fizicheskaja kul'tura : uchebnoe posobie / S. P. Єvsєєv, L. V. Shapkova. – M.: Sovetskij sport, 2000. – 240 s.

ЄfimenkoP.B.Tehnіkatametodikamasazhu/P.B.Єfimenko. Charkіv:OVS,2001.–144s.

Zhadenov M. I. Lechenie skolioticheskoj bolezni u detej i podrostkov / M. I. Zhadenov. – L'vov : Prosveshhenie, 1980. – 244 s.

Ivanov S. M. Lechebnaja fizicheskaja kul'tura / S. M. Ivanov. – M. : Medicina, 2003. – 215 s.

Kashuba V. A. Biomehanika osanki / V. A. Kashuba. – K. : Olimpijskaja literatura, 2003. – 279 s.

Kotesheva I. A. Lechenie i profilaktika narushenij osanki / I. A. Kotesheva. – M. : Jeksmo, 2003. – 190 s.

Latoguz I. K. Lechebnoe pitanie / I. K. Latoguz. – Har'kov : Medicina, 2002. – 544 s.

Mihajlova N. Є. Lіkuval'na fіzichna kul'tura і lіkars'kij kontrol': navchal'nij posіbnik / N. Є. Mihajlova. – Rіvne, 2011. – 232 s.

Muhіn V. M. Osnovi fіzichnoї reabіlіtacії / V. M. Muhіn, A. V. Magl'ovanij, G. P. Magl'ovana. – L'vіv, 1999. – 120 s.

Muhіn V. M. Fіzichna reabіlіtacіja / V. M. Muhіn. – K. : Olіmpіjs'ka lіteratura, 2009. – 424 s.

Panasjuk E. M. Zagal'na fіzіoterapіja і kurortologіja / E. M. Panasjuk, Ja. M. Fedorіv, V. M. Mogilevs'kij. – L'vіv: Svіt, 1990. – 136 s.

PonomarenkoG.N.Obshhajafizioterapija/G.N.Ponomarenko.–K.,2004.–384s.

Popov S. N. Fizicheskaja reabilitacija / S. N. Popov. – Rostov-na-Donu : Feniks, 3-e izdanie, 2005. – 177 c.

Porada A. M. Osnovi fіzichnoї reabіlіtacії / A. M. Porada, O. V. Solodovnik, N. Є. Prokopchuk. – K. : Medicina, 2008. – 248 s.

Sabadishin R. O. Vnutrіshnі hvorobi / R. O. Sabadishin, V. M. Banіt, І. M. Grigus. – Rіvne: VAT «Rіvnes'ka drukarnja», 2004. – 544 s.

Seredjuk N. M. Vnutrіshnja Medicina / N. M. Seredjuk. – K. : Zdorov'ja, 2001. – 397 s.

Skljarenko Є. T. Travmatologіja і ortopedіja: pіdruchnik / Є. T. Skljarenko. – K. : Zdorov'ja, 2005. – 384 s.

Sokolovs'kij V. S. Lіkuval'na fіzichna kul'tura: Pіdruchnik / V. S. Sokolovs'kij, N. O. Romanova, O. G. Jushkovs'ka. – Odesa : Odes. derzh. med. un-t, 2005. – 234 s.

Sosin I. N. Fizioterapevticheskij spravochnik / I. N. Sosin. – Simferopol' : KGMU, 2003. – 752 s.

Fedjukovich N. I. Vnutrennie bolezni :uchebn. posobie / N. I.Fedjukovich. – Rostov n/D : «Feniks», 2001. – 576 s.

Jazloveckij V. S. Fizicheskoe vospiganie detej i podrostkov s oslablenym zdorov'em / V. S. Jazloveckij. – K. : Zdorov'ja, 1991. – 456 s.

##submission.downloads##

Як цитувати

Нестерчук, Н., & Пацаловський, П. (2018). ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ЗІ СКОЛІОЗОМ PHYSICAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH SCOLIOSIS. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (3). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/65

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають