ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУТУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДАУНА THE OBJECTIVE OF THE STUDY IS TO JUSTIFI THE APPLICATION OF DOWN SYNDROM CHILDREN PHYSICAL REHABILITATION

Автор(и)

  • Н.Є. Нестерчук
  • Інна Осіпчук

Ключові слова:

фізична реабілітація, синдром Дауна, діти, програма «Маленькі сходинки», альтернативні методи

Анотація

Метою дослідження є обґрунтувати застосування фізичної реабілітації дітей з синдромом Дауна. Методами дослідження є аналіз літературних джерел, системний аналіз та синтез, методи аналогій, узагальнення та абстрагування. У статті висвітлено теоретичне підґрунтя впровадження фізичної реабілітації при синдромі Дауна, аналізується досвід провідних фахівців, визначені та обґрунтовані особливості розвитку у дітей з  синдромом Дауна. Основний акцент зроблений на програму «Маленькі сходинки», на особливості поєднання традиційних засобів реабілітації та альтернативних методів у процесі роботи з даною категорією дітей.

The objective of the study is to justify the application of Down syndrome children physical rehabilitation. Methods of the study are analysis of the literature sources, systems analysis and synthesis, analogue, generalization, and abstraction methods. This article covers theoretical basis for the implementation of Down syndrome physical rehabilitation, analyses experience of the leading experts, defines and justifies Down syndrome children’s development experiences. The article focuses on the program «Little Steps», peculiarities of the combination of the traditional means for rehabilitation and alternative methods when working with the category of children.

Посилання

Абраменкова В. В. Совместная деятельность дошкольников как условие развития познавательной сферы / В. В. Абраменко // Вопросы психологии. – 2003. – № 5. – 4 c.

Абрамов В. В. Фізична реабілітація, спортивна медицина : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич. – Дніпропетровськ, Журфонд, 2014. – 456 с.

Бігуняк Т. В. Сучасні погляди на причини та фенотипові прояви синдрому Дауна / Т. В. Бігуняк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 1(8). – 4 c.

Бойко Г. М. Підготовка підлітків із синдромом Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство / Г. М. Бойко; дисертація канд. психол. наук: 19.00.08 / Інститут спеціальної педагогіки АПН України. – К., 2003.

Вісковатова Т. П. Формування і розвиток розумових здібностей у дітей молодшого шкільного віку із затримкою фізичного розвитку / Т. П. Вісковатова, О. Лесько, С. Решетило, В. Трач // Молода спортивна наука України: зб. наукових праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 11. – Т. 2. – Львів, 2007. – 4 c.

Вознесенська О. Л. Особливості арт-терапії як методу / О. Л. Вознесенська // Психолог. – 2005. – № 10. – 2 c

Волкова С. С. Фізична реабілітація дітей 3-6 років з синдромом Дауна / С. С. Волкова, Є. В. Готалевич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2009. – № 6. – 2 c

Воронцова М. В. Адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья / М. В. Воронцова, Т. А. Дубровская, В. С. Кукушин.; Рос. гос. соц. ун-т. – Таганрог : РГСУ, 2009. – 290 с

Жиянова П. Л. Семейно-центрированная модель ранней помощи / П. Л. Жиянова. – М. : Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2006. – 288 с

Ковтун Р. А. Особливості структури психологічного недорозвитку дітей з синдромом Дауна / Р. А. Ковтун // Науковий вісник Миколаївського державного університету В. О Сухомлинського: Збірник наукових праць за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової – Т.2. - вип.5. – Миколаїв : МДУ імені В. О. Сухомлинського, 2010. – 15 c.

Ковтун Р. А. Програма розвитку комунікативних здібностей у дітей з синдромом Дауна / Р. А. Ковтун // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків : ХНПУ, 2010. – Вип. 36. – 8 c.

Ковтун Р. А. Психологічні особливості проявів комунікативних здібностей дітей 6–11 років з синдромом Дауна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : спец. 19.00.08 "Спеціальна психологія"/ Р. А. Ковтун. ‒ Одеса, 2011. ‒ 19 с.

Ковтун Р. А. Синдром Дауна та причини його виникнення / Р. А. Ковтун // Вісник Одеського університету. Психологія. Том 15. Випуск 16. – 2010. – 6 c.

Лаутеслагер П. Двигательное развитие детей раннего возраста с синдромом Дауна. Проблемы и решения / П. Лаутеслагер. – М. : «Монолит», 2003. – 356 с.

Левченко И. Ю. Современные проблемы психологического сопровождения детей с тяжёлыми нарушениями развития / Левченко И. Ю. // Коррекционная педагогика. – 2012. – № 4(52). – 2 c.

Макарчук Н. О. Особистісна саморегуляція підлітків з порушеннями розумового розвитку: Монографія / Н. О. Макарчук. – К. : Фенікс, 2014. – 448 с.

Мойра Пітерсі. Програма раннього втручання для дітей із затримкою розвитку. Маленькі сходинки / [Мойра Пітерсі, Робін Трелоар, Сью Кейнс, Діона Утер, Еріка Брар]. – Луцьк : Вісник, 2006. – 80 с.

Нагорна О. Б. Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник / О. Б. Нагорна. – Рівне, 2012. – 99 с.

Садова І. І. Арт-терапія як сучасний метод у системі соціальної роботи педагога з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку / І .І. Садова // Актуальні питання корекційної освіти. – 2012. – №. 3. – С. 197-205.

Цветкова Л. С., Семенович А. В., Котягина С. Н., Гришина Е. Г. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста : Учебное пособие. / Под ред. Л. С. Цветковой. – М. : МПСИ, Воронеж : НПО «МОДЭК», 2001. – 272 с.

Literatura

Abramenkova V. V. Sovmestnaia deiatelnost doshkolnykov kak uslovye razvytyia poznavatelnoi sfery / V. V. Abramenko // Voprosы psykholohyy. – 2003. – № 5. – 4 c.

Abramov V. V. Fizychna reabilitatsiia, sportyvna medytsyna : pidruchnyk dlia stud. vyshchykh med. navch. zakladiv / V. V. Abramov, V. V. Klapchuk, O. B. Nekhanevych. – Dnipropetrovsk, Zhurfond, 2014. – 456 s.

Bihuniak T. V. Suchasni pohliady na prychyny ta fenotypovi proiavy syndromu Dauna / T. V. Bihuniak // Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny. – 2008. – № 1(8). – 4 c.

Boiko H. M. Pidhotovka pidlitkiv iz syndromom Dauna do psykhosotsialnoi intehratsii v suspilstvo / H. M. Boiko; dysertatsiia kand. psykhol. nauk: 19.00.08 / Instytut spetsialnoi pedahohiky APN Ukrainy. – K., 2003.

Viskovatova T. P. Formuvannia i rozvytok rozumovykh zdibnostei u ditei molodshoho shkilnoho viku iz zatrymkoiu fizychnoho rozvytku / T. P. Viskovatova, O. Lesko, S. Reshetylo, V. Trach // Moloda sportyvna nauka Ukrainy: zb. naukovykh prats z haluzi fizychnoi kultury ta sportu. Vyp. 11. – T. 2. – Lviv, 2007. – 4 c.

Voznesenska O. L. Osoblyvosti art-terapii yak metodu / O. L. Voznesenska // Psykholoh. – 2005. – № 10. – 2 c

Volkova S. S. Fizychna reabilitatsiia ditei 3-6 rokiv z syndromom Dauna / S. S. Volkova, Ye. V. Hotalevych // Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. – Kharkiv: KhDADM (KhKhPI), 2009. – № 6. – 2 c

Vorontsova M. V. Adaptatsyia y reabylytatsyia detei s ohranychennymy vozmozhnostiamy zdorovia / M. V. Vorontsova, T. A. Dubrovskaia, V. S. Kukushyn.; Ros. hos. sots. un-t. – Tahanroh : RHSU, 2009. – 290 s

Zhyianova P. L. Semeino-tsentryrovannaia model rannei pomoshchy / P. L. Zhyianova. – M. : Blahotvorytelnyi fond «Daunsaid Ap», 2006. – 288 s

Kovtun R. A. Osoblyvosti struktury psykholohichnoho nedorozvytku ditei z syndromom Dauna / R. A. Kovtun // Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu V. O Sukhomlynskoho: Zbirnyk naukovykh prats za red. S. D. Maksymenka, N. O. Yevdokymovoi – T.2. - vyp.5. – Mykolaiv : MDU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2010. – 15 c.

Kovtun R. A. Prohrama rozvytku komunikatyvnykh zdibnostei u ditei z syndromom Dauna / R. A. Kovtun // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Psykholohiia. – Kharkiv : KhNPU, 2010. – Vyp. 36. – 8 c.

Kovtun R. A. Psykholohichni osoblyvosti proiaviv komunikatyvnykh zdibnostei ditei 6–11 rokiv z syndromom Dauna : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykholohichnykh nauk : spets. 19.00.08 "Spetsialna psykholohiia"/ R. A. Kovtun. ‒ Odesa, 2011. ‒ 19 s.

Kovtun R. A. Syndrom Dauna ta prychyny yoho vynyknennia / R. A. Kovtun // Visnyk Odeskoho universytetu. Psykholohiia. Tom 15. Vypusk 16. – 2010. – 6 c.

Lauteslaher P. Dvyhatelnoe razvytye detei ranneho vozrasta s syndromom Dauna. Problemы y reshenyia / P. Lauteslaher. – M. : «Monolyt», 2003. – 356 s.

Levchenko Y. Yu. Sovremennыe problemы psykholohycheskoho soprovozhdenyia detei s tiazhelymy narushenyiamy razvytyia / Levchenko Y. Yu. // Korrektsyonnaia pedahohyka. – 2012. – № 4(52). – 2 c.

Makarchuk N. O. Osobystisna samorehuliatsiia pidlitkiv z porushenniamy rozumovoho rozvytku: Monohrafiia / N. O. Makarchuk. – K. : Feniks, 2014. – 448 s.

Moira Pitersi. Prohrama rannoho vtruchannia dlia ditei iz zatrymkoiu rozvytku. Malenki skhodynky / [Moira Pitersi, Robin Treloar, Siu Keins, Diona Uter, Erika Brar]. – Lutsk : Visnyk, 2006. – 80 s.

Nahorna O. B. Osoblyvosti korektsiino-vykhovnoi roboty z ditmy z osoblyvymy osvitnimy potrebamy: navchalno-metodychnyi posibnyk / O. B. Nahorna. – Rivne, 2012. – 99 s.

Sadova I. I. Art-terapiia yak suchasnyi metod u systemi sotsialnoi roboty pedahoha z ditmy z porushenniamy psykhofizychnoho rozvytku / I .I. Sadova // Aktualni pytannia korektsiinoi osvity. – 2012. – №. 3. – S. 197-205.

Tsvetkova L.S., Semenovych A. V., Kotiahyna S. N., Hryshyna E. H. Aktualnye problemy neiropsykholohyy detskoho vozrasta : Uchebnoe posobye / Pod red. L. S. Tsvetkovoi. – M. : MPSY, Voronezh : NPO «MODЭK», 2001. – 272 s.

##submission.downloads##

Як цитувати

Нестерчук, Н., & Осіпчук, І. (2018). ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУТУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДАУНА THE OBJECTIVE OF THE STUDY IS TO JUSTIFI THE APPLICATION OF DOWN SYNDROM CHILDREN PHYSICAL REHABILITATION. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (3). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/64

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають