СТАН СФОРМОВАНОСТІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

  • О. Ю. Чепурка

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.9

Ключові слова:

здоров’язбережувальна компетентність, аксіологічний критерій, когнітивний критерій, технологічний критерій, особистісний критерій, діагностика.

Анотація

Охарактеризовано інструментарій і результати комплексного педагогічного дослідження стану сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фізичних терапевтів у процесі вивчення фахових дисциплін. Основними завданнями дослідження визначено аналіз рівня сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії та подальша характеристика прояву окремих компонентів здоров’язбережувальної компетентності у процесі вивчення фахових дисциплін. Рівень сформованості здоров’язбережувальної компетентності визначався через узагальнення та інтеграцію даних діагностики окремих критеріїв сформованості здоров’язбережувальної компетентності (аксіологічного, когнітивного, технологічного, особистісного). Сформульовано основні тенденції актуального стану сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фізичних терапевтів у процесі вивчення фахових дисциплін: наявна система навчання фаховим дисциплінам дозволяє найглибше сформулювати когнітивно-змістовий компонент здоров’язбережувальної компетентності, що відображено у результатах діагностики когнітивного критерію, згідно з яким результати дослідження студентів експериментальної і контрольної груп мають найвищі результати за високим і середніми рівнями сформованості. Найбільш актуальною, визначеною у процесі дослідження, потребою молоді у контексті проблеми дослідження є формування діяльнісно-процесуального компоненту здоров’язбережувальної компетентності, оскільки результати діагностики діяльнісного критерію показали найнижчі результати оцінки студентами рівня володіння технологіями, уміннями, навичками, компетентностями щодо реалізації професійних функцій. Результати дослідження особистісного і аксіологічного критерію характеризуються порівняно однаковими кількісними даними розподілу досліджуваних студентів за рівнями сформованості окремих компонентів здоров’язбережувальної компетентності та вимагають упровадження у процес вивчення фахових дисциплін сучасних діалогічних, дискусійних, інтерактивних методів навчання, спрямованих на формування професійно важливих якостей майбутніх терапевтів та розвиток у них свідомої внутрішньої мотивації щодо здоров’я як особистої та суспільної термінальної цінності та здоров’язбережувальної компетентності як інструментальної цінності. Прогнозовано, що рівні сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фізичних терапевтів як узагальнені дані діагностики окремих критеріїв могли б бути вищими за умови підсилення практичної та особистісної орієнтованості викладання фахових дисциплін.

Посилання

Базильчук О. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до роботи з відновлення здоров’я спортсменів: автореф. дис. … д-ра. пед. наук: 13.00.04. Хмельницький, 2019. 41 с.

Беспалова О. О. Формування готовності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії та ерготерапії до застосування фізкультурно- оздоровчих технологій у професійній діяльності: автореф. … канд.пед.наук: 13.00.04. Суми, 2019. 20 с.

Демченко Л. В. Професійна підготовка майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку у процесі виробничої практики: автореф. … канд. пед. наук: 13.00.04. Суми, 2021. 20 с.

Копочинська Ю. В. Теоретичні і методичні засади формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії в закладах вищої освіти: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2021. 571 с.

Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. Психологія здоров’я людини / за ред. І. Я. Коцана. Луцьк: РВВ Вежа Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. 430 с.

Крупник З. І. Формування відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації: дис. … канд. пед. наук: 13.00.05. Умань, 2016. 306 с.

Купрєєева О. І. Методика діагностики ставлення до іншого людей з інвалідністю. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Київ: Ун-т Україна, 2004. 448 с.

Неурова А. Б., Капінус О. С., Грицевич Т. Л. Діагностика індивідуально-психологічних властивостей особистості: навч.- метод. посіб. Львів: НАСВ, 2016. 181 с.

Pavlyk N. P. The level of formation future social pedagogues’ professional competence. Modern scientific researches. 2018, 6, Part 2, 93–101.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Чепурка, О. Ю. (2022). СТАН СФОРМОВАНОСТІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН. Rehabilitation and Recreation, (13), 73–80. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.9

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ