ZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI ZACHOWAŃ RUCHOWYCH NA PRZYKŁADZIE NORDIC WALKING I METABOLIZMU ŻELAZA HEALTH PROPERTIES OF MOTOR BEHAVIOR ON THE EXAMPLE OF NORDIC WALKING AND IRON METABOLISM

Автор(и)

  • Sławomir Stanisław Dębski Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
  • Dariusz Skalski Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Piotr Piotr Lizakowski Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  • Igor Grygus Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych
  • Arkadiusz Stanula

Анотація

Pizyjmuje si?, iz zachowania ruchowe czlowieka maj^ wplyw na jego zdrowie i poprawiaj^ sprawnosc fizyczn^ oraz usprawniaj^ caloksztalt reakcji chemicznych i zwi^zanych z nimi przemian energii zachodz^cych w zywych komorkach generuj^c wyzwania badawcze dla wielu dziedzin nauki. Zainteresowania autorow budzi rosn^cy ruch Nordic walking jako uMad imprez masowych i jego pozytywny wplyw na metabolizm zelaza w organizmie jednostki.

It is assumed that human motor behavior have an impact on the health and improve physical fitness and improve the overall chemical reactions and related energy transformations occurring in living cells by generating new research challenges for many fields of science. Interests authors wakes growing movement of Nordic walking as a system of mass events and its positive effect on the metabolism of iron in the body of the unit.

Посилання

Antosiewicz, J. Niektore aspekty zywienia ludzi w podeszlym wieku. Marchewka, A., D^browski, & Z., Zol^dz, J. A. (red.) Fizjologia starzenia si§. Profilaktyka i rehabilitacja, W ydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012. 2. Brzozowski, T. Krew. Hemoglobina, Metabolizm Zelaza. Konturek, S. J. (red.) Fizjologia czlowieka. Podr^cznik dla studentow medycyny, Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wroclaw, 2007. 3. Ch^cinska-Hyra, O. Assessment of upper extremity function in Parkinson’s patients who practise Nordic Walking. Rozprawy Naukowe AWF Wroclaw, 2012, 39(4), 110112. 4. Dix, B., Gorner, K., Blenska, M., Kortas, J., & Zukow, W. Nordic Walking jako forma aktywnosci dla ludzi w roznym wieku, Nordic Walking as a form of activity for people of all ages. Journal of Health Sciences, 2013. 5. Grzywocz, R., & Skowronek, T.Effectiveness of health training in women doing nordic walking, jogging and aerobics assessed by heart rate and energy output, Rozprawy Naukowe AWF Wroclaw, 2012. 6. Hamalainen, P., Saltevo, J., Kautiainen, H., Mantyselka, P., & Vanhala, M.Serum ferritin levels and the development of metabolic syndrome and its components: a 6.5-year follow-up study, Diabetology & metabolic syndrome, 2014. 7. Huch, R., & Schaefer, R. Matysiak, M. (red. nauk.) Niedobor zelaza i niedokrwistosc z niedoboru zelaza, MedPharm Polska, Wroclaw, 2008. 8. Jehn, M., Clark, J. M., & Guallar, E. Serum ferritin and risk of the metabolic syndrome in US adults, Diabetes care, 2004. 9. Knapik, A., Saulicz, E., Mysliwiec, A., Saulicz, M., & W armuz - Wancisiewicz, A. Motivations and effects of practicing Nordic Walking by elderly people, Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2014. 10. Kunachowicz, H., Nadolna, I., Iwanow, K., & Przygoda, B. W artosc odzywcza wybranych produktow spozywczych i typowych potraw, W ydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2012. 11. Langley-Evans, S., Zywienie: wplyw na zdrowie czlowieka (red. nauk. M iroslaw Jarosz), W ydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2014. 12. Li, J., Wang, R., Luo, D., Li, S., & Xiao, C. Association between serum ferritin levels and risk of the metabolic syndrome in Chinese adults: a population study. PloS one, 2013. 13. Mainous, A. G., & Diaz, V. A. Relation of serum ferritin level to cardiovascular fitness among young men, The American journal of cardiology, 2009. 14. Szpuner, L., Respondek, W., & Oltar- zewski. M. Choroby pierwotne na tle niedoborow zywieniowych, Niedobor zelaza, Foliany i kwas foliowy, W Gaw^cki, J. (red. nauk.) Zywienie czlowieka. Podstawy nauki o zywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, W arszawa, 2010. 15. Trzepalkowski R. W plyw treningu nordic walking na metabolizm zelaza, Gdansk, 2015. 16. Wojtasik, A., & Bulhak-Jachymczyk, B. Skladniki mineralne. Zelazo, Jarosz, M., &

Bulhak-Jachymczyk, B. (red. nauk.). Normy zywienia czlowieka. Podstawy prewencji otylosci i chorob niezakaznych.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008. 17. Zacharski, L. R., Chow, B. K., Howes, P. S., Shamayeva, G., Baron, J. A., Dalman, R. L., Malenka, D. J., Ozaki C. K., & Lavori, P. W., Decreased cancer risk after iron reduction in patients with peripheral arterial disease: results from a randomized trial. Journal of the National Cancer Institute, 2008. 18. Zekanowska, E., & Styczynski, J. Fizjologia krwi i ukladu kr^zenia, Tafil- Klawe, M., & Klawe, J. (red. nauk.) W yklady z fizjologii czlowieka.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009. Z rodla internetow e 1. http://marszpozdrowie.pl/poradnik/04- 09-2017/ A kty praw ne Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504).

##submission.downloads##

Як цитувати

Dębski, S. S., Skalski, D., Piotr Lizakowski, P., Grygus, I., & Stanula, A. (2017). ZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI ZACHOWAŃ RUCHOWYCH NA PRZYKŁADZIE NORDIC WALKING I METABOLIZMU ŻELAZA HEALTH PROPERTIES OF MOTOR BEHAVIOR ON THE EXAMPLE OF NORDIC WALKING AND IRON METABOLISM. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (2). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/36

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2