ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЧОЛОВІКІВ 26–30 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СТАНУ БІОГЕОМЕТРИЧНОГО ПРОФІЛЮ ПОСТАВИ

Автор(и)

  • С. В. Ватаманюк Національний університет фізичного виховання і спорту України

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.8

Ключові слова:

постава, чоловіки, зрілий вік, оздоровчий фітнес, фізичний розвиток, фізична підготовленість.

Анотація

Багато представників вітчизняної і зарубіжної педагогічної науки відзначають, що в умовах сьо-годення однією з головних проблем для осіб зрілого віку є істотне зниження рівня фізичного стануі здоров’я у зв’язку з фізіологічними змінами, що відбуваються в організмі внаслідок природногопроцесу старіння. Постава привертала увагу лікарів і вчених з незапам’ятних часів. Серед фахівцівусе більше утверджується думка, що біомеханічні порушення скелетно-м’язової системи хребетно-рухового сегмента істотно обтяжують перебіг захворювання та зумовлюють наявність вираженихлокомоторних дисфункцій. Необхідно відзначити, що в доступній сучасній літературі дедалі більшеробіт, які б описували технології та підходи корекції постави людини в умовах фітнес-центрів. Наетапі формувального експерименту нами було залучено 40 чоловіків 26–30 років. Варто наголосити,що контингент чоловіків був задіяний у дослідженні добровільно, давши письмову згоду на участьу педагогічному експерименті, а також на подальший аналіз й оприлюднення їхніх особистих данихпід час розгляду та висвітлення результатів дослідження. Отримані результати оброблялися мето-дами математичної статистики. Тривалість розробленої авторської технології становила 9 місяців.Технологія включає три періоди: втягуючий, основний та підтримуючий. Результати, отриманіу ході досліджень, доводять позитивний вплив засобів та методів авторської технології на станпостави та показники фізичної підготовленості (витривалості м’язів живота, гнучкості тазостегно-вого суглоба і поперекового відділу хребта) чоловіків 26–30 років з різними типами постави.

Посилання

Антомонов М. Ю., Коробей-ніков Г. В., Хмельницька І. В., Харковлюк-Балакіна Н. В. Математичні методи обро-блення та моделювання результатів екс-периментальних досліджень : навчальнийпосібник. Київ : Олімпійська література,2021. 216 с.

Ватаманюк С., Хабінець Т., Кедрич Г.,Довгаль В. Характеристика біогеометрич-ного профілю постави чоловіків 26–35 років,котрі займаються оздоровчим фітнесом.Фізична культура, спорт та здоров’я нації.2021. № 11(30). С. 270–277.

Ватаманюк С. Особливості просторовоїорганізації тіла чоловіків першого періодузрілого віку, котрі займаються оздоровчимфітнесом. Спортивний вісник Придніпров’я.2021. № 2. С. 18–24.

Ватаманюк С. В. Структура та змісттехнології підвищення рівня стану біогео-метричного профілю постави чоловіківпершого зрілого віку у процесі занять оздо-ровчим фітнесом. Реабілітаційні та фізкуль-турно-рекреаційні аспекти розвитку людини(Rehabilitation & recreation). НУВГП, 2021.№ 8. С. 13–19.

Руденко Ю., Хабинец Т., Ватама-нюк С. Соціально-педагогічна структурачоловіків 36–45 років, котрі займаютьсяоздоровчим фітнесом. Молодіжний науковийвісник Східноєвропейського національногоуніверситету імені Лесі Українки. Луцьк. 2018. № 30. С. 82–92.

Руденко Ю., Литвиненко Ю.,Хабінець Т., Ватаманюк С. Рівеньздоров’язбережувальних знань чоловіків зрі-лого віку що займаються оздоровчим фітне-сом. Вісник Прикарпатського університету.2019. № 34. С. 33–38.

Руденко Ю., Ватаманюк С.,Івченко В. Оцінка ефективності корекційно-профілактичних заходів з людьми зрілоговіку на основі показників фізичної підготов-леності. Молодіжний науковий вісник Схід-ноєвропейського національного універси-тету імені Лесі Українки. Луцьк, 2019. № 36.С. 73–80.

Щуркова Н. Е. Педагогическая техноло-гия. Москва : Педагогическое общество Рос-сии, 2002. 224 с.

Goncharova N., Kashuba V.,Tkachova A., Khabinets T., Kostiuchenko O.,Pymonenko M. Correction of postural disordersof mature age women in the process of aquafitness taking into account the body type. Тео-рія та методика фізичного виховання. 2020.№ 20(3). С. 127–136.

Hakman A., Andrieieva O., Kashuba V.,Nakonechnyi I., Cherednichenko S., Khrypko I.,Tomilina Yu. & Filak F. Characteristicsof Biogeometric Profile of Posture and Quality of Life of Students During the Process of PhysicalEducation. Journal of Physical Educationand Sport (JPES). 2020. No. 20(1), pp. 79–85.

Kashuba V., Stepanenko O.,Byshevets N., Kharchuk O., Savliuk S.,Bukhovets B., Grygus I., Napierała M.,Skaliy T., Hagner-Derengowska M.,Zukow W. Formation of Human Movementand Sports Skills in Processing Sports-pedagogical and Biomedical Data in Mastersof Sports. International Journal of HumanMovement and Sports Sciences, 2020. No. 8(5),pp. 249–257. DOI: 10.13189/saj.2020.08051.

Kashuba V., Rudenko Y., Khabynets T.,Nosova N. Use of correctional technologiesin the process of health-recreational fitnesstraining by men with impaired biogeometricprofile of posture. Pedagogy and Psychologyof Sport. 2020. No. 6(4), pp. 45–55.elSSN 2450-6605. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.04.005. URL: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PPS/article/view/PPS.2020.06.04.005.

Kashuba V., Tomilina Y., Byshevets N.,Khrypko I., Stepanenko O., Grygus I.,Smoleńska O., Savliuk S. Impact of Pilates onthe Intensity of Pain in the Spine of Womenof the First Mature age. Teorìâ Ta MetodikaFìzičnogo Vihovannâ, 2020. No. 20(1), pp. 12–17.URL: https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.1.02.

Kashuba V., Andrieieva O., Hakman A.,Grygus I., Smoleńska O., Ostrowska M.,Napierała M., Hagner-Derengowska M.,Muszkieta R., Zukow W. Impact of aquafitnesstraining on physical condition of early adulthoodwomen. Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 2021.No. 21(2), pp. 152–157. URL: https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.2.08.

Labinska Halyna, Kashuba Vitalii,Labinskyi Pavlo, Labinskyi Andrii,Savliuk Svitlana, Ostapiak Zinovii. Effectof physical therapy on vertebral arteryfunctional compression syndrome. Journalof Physical Education and Sport ® (JPES),Vol. 21 (Suppl. Issue 5), Art. 375, pp. 2820–2826,Oct. 2021 DOI: 10.7752/jpes.2021.s5375, onlineISSN: 2247-806X; p-ISSN: 2247-8051; ISSN –L = 2247 – 8051 © JPES.

Lazko Olga, Byshevets Nataliia,Plyеshakova Olena, Kashuba Vitalii,Lazakovych Yuliia, Grygus Igor, VolchinskiyAnatoliy, Smal Jaroslav, Yarmolinsky Leonid.Determinants of office syndrome amongworking age women. Journal of PhysicalEducation and Sport ® (JPES), Vol. 21 (Suppl.Issue 5), Art. 376, pp. 2827–2834, Oct. 2021.DOI: 10.7752/jpes.2021.s5376, online ISSN: 2247-806X; p-ISSN: 2247-8051; ISSN –L = 2247 – 8051 © JPES.

Tkachova A., Dutchak M., Kashuba V.,Goncharova N., Lytvynenko Y., Vako I.,Kolos S., Lopatskyi S. Practical implementationof differentiated approach to developing wateraerobics classes for early adulthood women withdifferent types of body build. Journal of PhysicalEducation and Sport (JPES). 2020. No. 20 (S. 1),pp. 456–60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-26

Як цитувати

Ватаманюк, С. В. (2022). ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЧОЛОВІКІВ 26–30 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СТАНУ БІОГЕОМЕТРИЧНОГО ПРОФІЛЮ ПОСТАВИ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (10), 62–70. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.8

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ