ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЦЕРВІКОКРАНІАЛГІЇ ВЕРТЕБРОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.4

Ключові слова:

цервікокраніалгія, шийний остеохондроз, фізична терапія, введення збагаченої тромбоцитами плазми, кінезіотейпування

Анотація

Метою роботи було дослідження результатів впливу кінезіотейпінгу, PRP-терапії (введення збагаченої тромбоцитами аутоплазми) та лікувальної гімнастики на клінічний стан та якість життя (ЯЖ) осіб молодого віку із синдромом цервікокраніалгії (ЦКА) вертеброгенного характеру. Було проведено оцінку клінічної ефективності цих методів фізичної терапії (ФТ) у пацієнтів основної групи (ОГ) – 38 осіб молодого віку, які мали ЦКА вертеброгенного характеру. До контрольної групи (КГ) ввійшло 30 пацієнтів із ЦКА, зіставного віку та статі, які отримували медикаментозну терапію (НПЗП та міорелаксанти). Окрім рутинного обстеження, була проведена комп’ютерна томографія, рентгенографія ШВХ з функціональними пробами. Визначення якості життя проводили за допомогою опитувальника MOS-SF-36. Інтенсивність болю оцінювали за шкалою ВАШ. У КГ через 5–7 днів спостереження (після проведення PRP) встановлено зниження болю на 9,2 мм, в ОГ градація болю зменшилася на 5,72 мм, що перевищувало інтенсивність больових відчуттів пацієнтів у КГ, які приймали протизапальні препарати (р>0,05). Через місяць у пацієнтів ОГ після долучення КТП і ЛГ больові відчуття зменшилися на 32,9 мм (р<0,05), а в КГ на тлі прийому ліків зазначено достовірне зниження болю на 21,5 мм порівняно з початковим болем (р<0,05), але клінічна ефективність медикаментозної терапії була менш виражена ніж після ФТ. Через 3 місяці виявлено статистично значуще переважання ефективності методів ФТ (різниця 11,7 мм (р<0,05) між ОГ та КГ). Отже, дослідження встановило, що застосовані методи ФТ дозволяють стабільно зменшити прояв болю при ЦКА вертеброгенного характеру. Застосування ФТ дозволяє поліпшити ЯЖ у хворих на ЦКА шляхом зменшення болю, відновлення рухливості хребта, розширення рухового режиму й активного способу життя; комплексне застосування кінезіотепінгу, PRP-терапії та ЛГ актуально для оптимізації лікування проявів ОХ та диспластичної нестабільності структур хребта. Це може підвищити ефективність і безпеку лікування і дозволяє рекомендувати розроблену методику ФТ до широкого впровадження.

Посилання

Бадьин И.Ю. Остеохондроз шейного отдела позвоночника: патогенез алгического синдрома и триггерные точки. Journal of Education, Health and Sport. 2015. Vol. 5, № 10. Р. 323–335.

Бадьїн І.Ю. Ефективність застосування плазми, збагаченої тромбоцитами, у лікуванні хворих на остеохондроз хребта. Український журнал медицини, біології та спорту. 2019. Т. 4. № 6. С. 271–278. DOI: 10.26693/

jmbs04.06.271.

Балашова І.В. Комплексна оцінка стану пацієнтів з нестабільністю шийного відділу хребта. Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. 2013. № 4. С. 13–15.

Вернигородський С.В., Фіщенко В.О., Рибінський М.В. Регенерація повношарових дефектів хряща в експериментальній моделі під впливом збагаченої тромбоцитами плазми. Ортопедия, травматология и протезирование. 2017. № 4. С. 73–79. DOI: http://dx.doi.org/10.15674/0030-59872017473-79.

Використання PRP-терапії у комплексному лікуванні пацієнтів із критичною ішемією нижніх кінцівок / С.О. Куліш, О.Б. Смирнов, П.О. Ситнік, Д.М. Залєвський. Галицький лікарський вісник. 2016. Т. 23, № 3 (ч. 2). С. 48–50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2016_23_3%282%29__18.

Горша О.В., Короленко Н.В. Клініко-функціональні аспекти відновного лікування дітей молодшого шкільного віку з цервікогенним головним болем на тлі нестабільності в шийному відділі хребта. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2018. № 3. С. 69–74. DOI: 10.11603/1811-2471.2018. v0.i3.9383.

Горша О.В., Короленко Н.В. Психофізіологічний стан дітей при застосуванні різних методик відновного лікування цервікогенного головного болю. Вісник морської медицини. 2018. № 1 (79). С. 66–74.

Дудар Л.В., Мельниченко Л.К., Готаренко Л. Фізична підготовленість і спосіб життя студентів-медиків та наявність у них фізичного болю, який заважав займатися нормальною роботою. Научный вестник Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. 2012. № 2. С. 56–60.

Короленко Н.В., Горша О.В. Вплив методики кінезіотейпування на стан гемодинаміки вертебробазилярного басейну дітей з цервікогенним головним болем. Relevant issues of modern medicine: the experience of Poland and Ukraine : International research and practice conference. Conference proceedings. Lublin, October 20–21, 2017. Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. С. 22–25.

Обґрунтування кінезотерапевтичних заходів у хворих з протрузіями та грижами міжхребцевих дисків у поєднанні з нестабільністю поперекового відділу хребта на підставі аналізу біомеханічних досліджень / І.А. Лазарев, А.Т. Сташкевич, О.М. Максимишин, Р.В. Скуратовський. Вісник ортопедії, травматології та протезування. 2014. № 2. C. 32–36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Votip_2014_2_9.

Спосіб лікування цервікогенного головного болю : пат. 112871 Україна : МПК (2016.01), А61F13/06(2006/01) A61F5/00. № u 201608661 ; заявл. ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24. 3 с.

Сучасні аспекти відновного лікування остеохондрозу хребта, поєднаного з остеопорозом / І.Р. Мисула, А.О. Голяченко, Ю.І. Мисула та ін. Україна. Здоров’я нації. 2017. № 4(1). С. 126–129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2017_4(1)__21.

Шухтин В.В., Лещинский М.В., Бадьин И.Ю. Сравнение эффективности монотерапии НПВС и комбинированной терапии с применением плазмы, обогащенной тромбоцитами, у больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Вісник морської медицини. 2015. № 3 (68). С. 40–45.

Gozhenko E.A., Badyin I.Yu., Gozhenko A.I. Theoretical Foundations of Medical Rehabilitation. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2015. № 2 (40). С. 7–14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aptm_2015_2_3.

Mohammed S., Yu J. Platelet-rich plasma injections: an emerging therapy for chronic discogenic low back pain. Journal of Spine Surgery. 2018, Vol. 4, No. 1. P. 115–122. DOI: 10.21037/jss.2018.03.04.

Navani A., Li G., Chrystal J. Platelet Rich Plasma in Musculoskeletal Pathology: A Necessary Rescue or a Lost Cause? Pain Physician. 2017. Vol. 20, No. 3. P. E345–E356.

Olson K.A. Manual Physical Therapy of the Spine. Elsevier Health Sciences, 2015. 384 p.

Physical therapy of cephalgia in dysplastic instability of the cervical spine in children / O.V. Gorsha, N.V. Korolenko, M.V. Shkolna, Y.Yu. Strashko. Світ медицини та біології. 2021. Vol. 75, No. 1. Р. 36–41. DOI: 10.26724/2079-8334-2021-1-75-36-41.

Randomized, Double-blind, Placebocontrolled Phase III Trial of Duloxetine Monotherapy in Japanese Patients With Chronic Low Back Pain / S. Konno, N. Oda, T. Ochiai, L. Alev. Spine. 2016. Vol. 41, No. 22. P. 1709–1717. DOI: 10.1097/BRS.0000000000001707.

Shkolna M., Gorsha O. Physical therapy of tension headache in high school children. Journal of Physical Education and Sport. 2021. Vol. 21 (iss. 5). Р. 2970–2974. DOI: 10.7752/jpes.2021.s5394.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-29

Як цитувати

Бадьїн, І. Ю., Горша, О. В., & Горша, В. І. (2024). ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЦЕРВІКОКРАНІАЛГІЇ ВЕРТЕБРОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ. Rehabilitation and Recreation, 18(1), 35–44. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.4

Номер

Розділ

ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ