ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВІДПОЧИВАЮЧИХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.2.13

Ключові слова:

оздоровча фізична культура, фізична рекреація, курортно-рекреаційний заклад, організація, методика, здоров’я

Анотація

Основне значення фізкультурно-оздоровчої діяльності в курортно-рекреаційних закладах полягає в тому, що у разі застосування засобів фізичної культури специфічний вплив курортних чинників поєднується з оздоровчим ефектом фізичних вправ. Нині фізкультурно-оздоровчій роботі на курортах науковці приділяють не досить уваги, тому автори статті поставили мету – проаналізувати організацій- но-методичні основи такої роботи, окреслити рекомендації щодо організації і проведення відповідних занять з різних видів оздоровчої фізичної культури, експериментально дослідити вплив фізкультурно- оздоровчої діяльності на функціональний стан і загалом здоров’я відпочиваючих різної статі і різних вікових категорій. Матеріал і методи. В експериментальному дослідженні, що проводилося в листо- паді–грудні 2023 р. на базі курортно-оздоровчого комплексу «Деренівська купіль» (Україна, Закарпат- ська область), були задіяні 60 осіб другого зрілого і літнього віку (28 чоловіків і 32 жінки) – 12 чолові- ків віком 36–60 років, 22 жінки віком 36–55 років, 16 чоловіків віком 61–74 роки і 10 жінок віком 56–74 роки, котрі займалися фізкультурно-оздоровчою діяльністю різних видів. У процесі підготовки статті використано методи огляду та аналізу наукової літератури, узагальнення і синтезу накопичених рані- ше знань, педагогічного спостереження, порівняльного аналізу, інтерпретації і класифікації, а також методи експериментального дослідження: антропометричні, фізіологічні, математичні і статистичні. Результати. Розробляючи програми занять фізичною культурою на рекреаційних курортах, слід керу- ватися комплексним підходом до їх функціоналу, виділяючи основою відновлення і підвищення пси- хофізичних можливостей людини. У статті акцентується увага на розширенні арсеналу різних форм оздоровчої фізичної культури, що можуть ефективно застосовуватися в курортних умовах. До них належать ранкова гігієнічна гімнастика, оздоровча ходьба і біг, різні види фітнесу, аеробіка або рит- мічна гімнастика, оздоровчий туризм різних видів, купання і плавання, аквафітнес і гімнастика у воді, спортивні ігри або ігрові види рекреації. Автори дослідили та проаналізували основні напрями орга- нізації дозвілля і фізкультурно-оздоровчої роботи в курортно-оздоровчому комплексі «Деренівська купіль», виділивши серед них заняття оздоровчою ходьбою і бігом, а також плаванням за диференці- йованими програмами, розрахованими на тижневі й місячні цикли активного оздоровлення. Результати експериментального дослідження, вперше проведеного в умовах оздоровчо-рекреа- ційного закладу з метою виявлення оздоровчого впливу організованої фізкультурної діяльності на осіб різної статі та різних вікових категорій, підтвердили наявність такого впливу і показали, що регулярні заняття фізичною культурою позитивно впливають на функціональний стан і життєвий тонус відпочиваючих. Висновки. У статті комплексно досліджено найбільш актуальні і практично важливі проблеми організації і методичного забезпечення фізкультурної роботи в курортних закла- дах рекреаційного типу, структуровано напрями і можливості вирішення цих проблем з викорис- танням сучасної теоретико-методологічної бази, висвітлено й обґрунтовано чимало методичних та організаційних питань підготовки і проведення оздоровчо-фізкультурних занять у курортно-рекреа- ційних закладах. Експериментально доведено, що за умов дотримання всіх методичних рекоменда- цій заняття фізичною культурою на курортах можуть повністю забезпечити вирішення поставлених перед ними завдань, сприяти покращенню здоров’я відпочиваючих.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Як цитувати

Бондарчук, Н. Я., Безверхня, Г. В., & Тулайдан, В. Г. (2024). ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВІДПОЧИВАЮЧИХ. Rehabilitation and Recreation, 18(2), 123–136. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.2.13

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ