ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

  • В. В Цибульська
  • Г. В. Безверхня
  • В. В. Файдевич

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.25

Ключові слова:

цінності, фізична культура, самовдосконалення, професійно-прикладна фізична підготовка, студенти

Анотація

Мета: теоретично обґрунтувати та проаналізувати проблеми формування цінностей фізичної культури до професійно-прикладного самовдосконалення. Матеріали і методи дослідження: Проведений теоретичний аналіз і систематизація літературних джерел за темою дослідження дав змогу уточнити понятійний апарат, сформулювати мету та завдання дослідження, з’ясувати проблемне поле формування цінностей фізичної культури і мотивації до професійно-прикладного самовдосконалення. Застосування методу аналогії досліджуваних закономірностей та системного аналізу дозволили визначити загальні тенденції формування мотивації до професійно-прикладного самовдосконалення. Результати: охарактеризовано класифікацію ціннісного потенціалу фізичної культури, здійснено аналіз аксіосфери фізичної культури, визначено понятійний апарат фізкультурної освіти у професійно-особистісному становленні майбутнього вчителя, здійснено аналіз ціннісне ставлення до свого фізичного стану, проаналізовано процес залучення студентів до цінностей фізичної культури через теорію і практику, культурний потенціал особистості, світогляд, духовність, активну життєву позицію. Формування цінностей фізичної культури до професійно-прикладного самовдосконалення під час навчання у закладі вищої освіти виступає як соціокультурний процес, який включає в себе: формування установки на присвоєння культурних цінностей; орієнтацію в культурних (пізнавальних) цінностях; формування мети культурної (освітньої) діяльності; оволодіння духовними цінностями суспільства; формування цілісної (ціннісної) картини світу; орієнтацію в загальнолюдських цінностях. Розглянуто фізичну культуру особистості, яка характеризується рівнем самосвідомості, освіченості; організацією особистого часу, естетичного смаку, властивостями рухів та побудовою тіла; певним видом рухової діяльності, що складається на основі ціннісних орієнтацій, знань, переконань Висновки: здійснено класифікацію ціннісного потенціалу та аксіосфери фізичної культури, проаналізовано основні поняття фізкультурної освіти професійно-особистісного становлення майбутнього вчителя.

Посилання

Безверхня Г. В., Гончар Г. І. Мотиви і інтереси студентів факультету фізичного виховання до занять спортом. Спортивний вісник Придніпровʼя. 2012. № 1. С. 23–28.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. Питер, 2002. 508 с.

Ільченко А. І. Ціннісне ставлення особистості до різних складових фізичної культури. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2011. С. 431–438.

Козак Є. П. Формування ціннісного ставлення до фізичної культури у студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.07. Київ, 2011. 24 с.

Крамаренко А. М. Професійно-педагогічні цінності майбутніх учителів початкової школи у контексті болонського процесу. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20–21 травня. 2011. Житомир. ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. 236 с.

Круцевич Т., Томенко О. Неспеціальна фізкультурна освіта учнівської молоді: концептуальні підходи до розгляду. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2009. № 3. С. 48–51.

Круцевич Т. Ю., Марченко О. Ю. Сформованість цінностей індивідуальної фізичної культури студентів різних відділень вузу. Спортивний вісник Придніпровʼя. 2008. № 3–4. С. 103–106.

Марченко О. Ю. Формування ціннісних категорій особистої фізичної культури у студентської молоді : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02. Дніпропетровськ, 2010. 20 с.

Плачинда Т. С. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.04. Кіровоград. 2008. 30 с.

Товт В., Михайлович С. Мотиваційний компонент фізичного виховання студентської молоді. Молода спортивна наука України. 2002. Вип. 6. Т. 1. С. 406–409.

Федоренко Є. О. Формування мотивації до спеціально-організованої рухової активності старшокласників : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. наук з фізичного виховання і спорту. 24.00.02. Дніпропетровськ. 2012. 20 с.

Цибульська В. В. Формування мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей на різних формах навчання : монографія. Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. 252 с.

Boichу J. C., Sarrazin, P. G., Grouzet, F. M., Pelletier, L. G. Students’ motivational profile sin physical education and achievement outcomes: Aself-determination the oryperspective. Journal of Educational Psychology. 2008. Vol. 100. Р. 688–701.

Fyshev Yu. O., Lutsenko L., Shcherbak R. M. Assessment of Motivational Factors for Physical Training of Students. Slobozhansky Scientific and Sports Bulletin. 2012. № 3. P. 164–169.

Halyna Bezverkhnia, Tetiana Fedirchyk, Viktoria Tsybulska, Mykola Maievskyi, Tetiana Osadchenko, Serhii Ilchenko, Anna Hakman. Formation of motivation for professional and applied physical training in future elementary teachers. Journal of Physical Education and Sport. 2019. Vol. 19 (Supplement issue 2), Art 45, Р. 299–304 (DOI: 10.7752/jpes.2019.s2045).

Ingledew D., Markland D. The role of motives in exercise participation. Psyhology and Health. 2008. Р. 807–828.

Moskalenko N. V., Sychova T. V. Motivational Priorities of Students in Physical Education and Sports. Sports Bulletin of the Dnieper Region. 2012. № 2. P. 10–14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-07

Як цитувати

Цибульська, В. В., Безверхня, Г. В., & Файдевич, В. В. (2022). ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ. Rehabilitation and Recreation, (11), 227–233. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.25