БІОСОЦІАЛЬНІ ЦІННОСТІ І ФУНКЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • Т. С. Мицкан
  • Б. М. Мицкан
  • І. М. Григус

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.16.12

Ключові слова:

фізична культура, біосоціальні цінності, функції.

Анотація

Фізична культура сьогодні набуває особливого соціального значення, оскільки її метою, предметом і головним результатом є розвиток і саморозвиток людини. Тільки через людину та прояв взаємообумовленості людиноутворюючої та адаптивної функцій культури відбувається вплив на особистість і суспільство. Мета – розкрити біосоціальні цінності та функції фізичної культури на сучасному етапі цивілізаційного розвитку. Методи. Застосували аналіз наукової літератури за напрямами: педагогіка, філософія культури, фізична культура, педагогічна герменевтика, методологія науки, інноватика, системний аналіз, педагогічна синергетика, здійснювали актуалізацію особистісно-психологічного та ціннісно-смислового чинників фізичної культури. Методологічно значущою для нашого дослідження була концепція фундаменталізації знань, що включає ідею формування «тілесної культури». Результати. Культурологічний аналіз фізичної культури засвідчує, що фізична культура – це область культури, що регулює діяльність людини (її спрямованість, способи, результати), пов’язаної з формуванням, розвитком і використанням тілесно-рухових здібностей відповідно до прийнятих в культурі (субкультурі) норм, цінностей і зразків. У цьому контексті доцільно застосовувати нове поняття – соматична культура тіла. У змісті фізичної культури та пов’язаних із нею явищах можна виділити функціонально-забезпечувальну та результативну основи. Фізичну культуру індивідууму необхідно розглядати як біологічну (генетичну) та соціально детерміновану сферу загальної культури людини (духовно-інтелектуальної та тілесної), що є якісним, системним, динамічним станом, який характеризує психофізичне здоров’я, рівень фізичної (тілесної) досконалості, персоніфікованих і суспільних мотиваційно-ціннісних орієнтацій, набутих у результаті спеціально організованої рухової та спортивної діяльності й здорового способу життя. Українська народна фізична культура, усі існуючі її засоби є унікальним культурологічним явищем, яке потребує не тільки опису, а й подальшого розвитку й удосконалення з урахуванням специфіки етнокультурних традицій у різних регіонах України. Висновки. Виділені групи цінностей фізичної культури дозволяють усвідомити есенціальне її розуміння як категорії, яка об’єднує значну кількість понять: спорт, спорт для всіх, фізична рекреація та реабілітація, спортивна анімація, фізичні якості, фізична підготовка й підготовленість, спор- тивні змагання, освіта з фізичної культури тощо.

Посилання

Вовк Л.В. До визначення поняття «культура здорового способу життя» особистості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. Луганськ, 2012. № 1(48). С. 24–30.

Вовк Л.В. Соціально-біологічні та психолого-педагогічні проблеми здорового способу життя особистості. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків : ХДАДМ (ХХПІ). 2011. № 9. С. 35–38.

Григор’єв В. Соціально-філософська парадигма фізичної культури і спорту України в контексті філософського дискурсу. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2007. № 4. С. 108–111.

Дутчак М.В., Ібрагімов М.М. Життєтворчість та плюралістична методологія у науковій царині фізичної культури і спорту. Практична філософія. 2017. № 3(65). С. 123–133.

Дутчак М. Парадигма оздоровчої рухової активності: теоретичне обгрунтування і практичне застосування. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2015. № 2. С. 44–52.

Дутчак М., Баженов Є. Теоретичний аналіз дефініції «оздоровчо-рекреаційна рухова активність». Спортивна наука України. 2015. № 5(69). С. 56–63.

Жуляєва Н., Скокова Л. Фізкультура і спорт у структурі культурно-дозвільної діяльності населення України. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць / за ред. С.С. Єрмакова. Харків : ХХПІ, 1999. № 16. С. 8–12.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт». Спортивна газета. 1994. 29 січня.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт»» : Закон України від 16 червня 1999 року № 752. Офіційний вісник України. 1999. № 28. С. 32–50.

Компанієць Ю.А. Здоровий, спортивний стиль життя як умова подальшої еволюції людини. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць / за ред. С.С. Єрмакова. Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2007. № 4. С. 16–22. 11. Компанієць Ю.А. Феномен тілесності у сучасному філософсько-культурологічному дискурсі. Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць / за ред. С.С. Єрмакова. Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2008. № 5. С. 63–68. 12. Косевич Ю., Мицкан Б. Інституціональний зміст філософії спорту з методологічної точки зору. Вісник Прикарпатського університету. Серія «Фізична культура». 2015. Вип. 21. С. 40–69.

Кутек Т. Формування фізичної культури особистості як складова індивідуальної системи цінностей. Молода спортивна наука України. 2005. Том 3. Вип. 9. С. 240–243.

Мицкан Б., Презлята-Воробей Г. Руханкова абетка : навчально-методичний посібник. Київ : Навчальна книга – Богдан, 2005. 64 с. 15. Мицкан Б., Косевич Ю. Європейський спорт і спіритуалізм. Вісник Прикарпатського університету. Серія «Фізична культура». 2011. Вип. 13. С. 51–56.

Мицкан Б.М. Здоровий спосіб життя в контексті ноосферного мислення. Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх» у контексті Європейської інтеграції України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 24–25 червня 2004 р.). Тернопіль, 2004. С. 1–5.

Мицкан Б.М. Природа та здоров’я: дієтетика душі і тіла. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк : Вежа, 2008. Т. 1. С. 84– 89.

Мицкан Б., Заборняк С. Розвиток української народної фізичної культури (1919–1939 рр). Вісник Прикарпатського університету. Серія «Фізична культура». 2007. Вип. V. С. 14–23.

Мицкан Б.М., Фотуйма О.Я. Концепція тіла в контексті здоров’я і краси людини. Молода спортивна наука України. 2007. Вип. 11. С. 271–280.

Мицкан Т.С., Мицкан Б.М., Григус І.М., Маланюк Т.З., Єрмаков С.С., Єрмакова Т.С. Освіта – шлях в майбутнє. Rehabilitation and Recreation. 2023. № 15. С. 254–268. doi: 10.32782/2522-1795.2023.15.33

Мічуда Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку: закономірності функціонування та розвитку. Київ : Олімпійська література, 2007. 216 с.

Олексин І.Я. Спортивна та фізична активність в контексті життя сучасної людини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія «Філософські науки». 2019. Том 2(86). С. 61–70. doi: 10.35433/ PhilosophicalSciences.2(86).2019.61-70

Олексин І.Я. Ціннісний вимір спортивної діяльності: соціально- філософський аналіз : монографія. Київ : Міленіум, 2020. 224 с.

Приступа Є.Н. Становлення і розвиток педагогічних основ української народної фізичної культури : дис. … докт. пед. наук : 13.00.01. Львів, 1995. 367 с.

Старков В. У здоровому тілі й дух здоровий, або до витоків української фізичної культури за Київської Русі. Берегиня. 1997. № 1–2. С. 81–83.

Старков В. У здоровому тілі й дух здоровий, або до витоків української фізичної культури за Київської Русі. Берегиня. 1997. № 3–4. С. 104–109.

Цьось А.В. Українські народні ігри та забави : навч. посіб. Луцьк : Надстир’я, 1994. 96 с.

Mytskan B., Mytskan T., Iermakov S., Yermakova T. Physical culture in the context of modern philosophical anthropology. Pedagogy of Physical Culture and Sports. 2022. Vol. 26(3). Р. 210–221. doi: 10.15561/26649837.2022.0309

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-03

Як цитувати

Мицкан T. S., Мицкан B. M., & Григус I. M. (2023). БІОСОЦІАЛЬНІ ЦІННОСТІ І ФУНКЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Rehabilitation and Recreation, (16), 90–103. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.16.12

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>