SPORT JAKO ELEMENT KULTURY, A EDUKACJA ZDROWOTNA SPORT AS AN ELEMENT OF CULTURE AND HEALTH EDUCATION СПОРТ ЯК ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРИ І ЗДОРОВ'Я

Автор(и)

  • O. Zabolotna
  • D. Skalski
  • M. Formela
  • N. Nesterchuk
  • Igor Grygus

Ключові слова:

sport, kultura, edukacja zdrowotna, bezpieczeństwo

Анотація

Sport jest pojęciem powszechnym, a zarazem wieloznacznym. Odkrywając coraz to inne jego definicje, w encyklopediach czy słownikach, można się przekonać, że określa go wiele przymiotników, np. masowy, wyczynowy, kwalifikowany, zawodowy, rekreacyjny, amatorski, szkolny, akademicki itp. Ta różnorodność odmian nazewnictwa jak i samego sportu znajduje odzwierciedlenie w literaturze fachowej i w potocznej opinii. Różnie też jest definiowane pojęcie sportu, w jego ogólnym, jak i syntetycznym ujęciu, wielość publikacji na ten temat powoduje, iż czasem trudno jest ustalić o jak pojmowanym sporcie są rozważania
w określonej publikacji. Zasadna, więc wydaje się celowość podjęcia dyskusji na temat istotnych cech sportu, jego desygnat, jedynie jemu przynależnych, które mogłyby być podstawą do syntetycznej, logicznej definicji tego pojęcia.

Sport is a universal and at the same time ambiguous concept. Discovering more and more of its definitions, in encyclopedias or dictionaries, you can see that it is defined by many adjectives, eg mass, professional, qualified professional, recreational, amateur, school, academic etc. This variety of naming and sporting variations is reflected in professional literature and colloquial opinion. The notion of sport is also defined differently, in its general and synthetic approach, the multiplicity of publications on the subject causes that it is sometimes difficult to determine how the sport understood is the considerations in a specific publication. It seems reasonable, therefore, to discuss the essential features of sport, its designatum, only those that belong to it, which could be the basis for a synthetic, logical definition of the concept.

Спорт – це загальне та неодно-значне поняття. Відкриваючи все більше і більше його визначень, в енциклопедіях або словниках, ви можете побачити, що він визначається багатьма прикметниками, наприклад, масовим, змагальним, кваліфікованим, професійним, рекреаційним, аматорським, шкільним, академічним тощо. Ця різноманітність різновидів номенклатури та саме спорту відображена у фаховій літературі та наступній думці. Поняття спорту також визначається по-різному, в його загальному та синтетичному підході кількість публікацій на цю тему спричиняє, що іноді важко визначити, наскільки сприйняття видів спорту є міркуваннями в даній публікації. Тому здається розумним починати обговорення важливих особливостей спорту, його позначення, лише належності до нього, що могло б стати основою для синтетичного, логічного визначення цього поняття.

Посилання

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Socio-logica nr 45, Sport to zdrowie. Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. (Red. naukowa A. Leszczyńska), Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013.

Encyklopedia Powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1986.

Fundowicz S., Prawo sportowe, Wyd. Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013.

Marcinkowski J. T., Kobrzyńska T., Ocena skuteczności programu profilaktycznego ukierunkowanego na młodzież dotyczącego uzależnień. Drugi Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Zabrze-Szczyrk, 2002.

Michalik M. B., Kronika sportu, Wyd. Kronika, Warszawa 1993.

Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K., Pedagogika wobec współczesności, Edukacja zdrowotna, wyd. WAiP, Warszawa 2009.

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

Woynarowska B., Izdebski Z., Kowalewska A., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.

Wroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wyd. BK, Wrocław 2003.

Źródła internetowe

www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=1576&f=artykul_1576.doc

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport

http./www.eszkola.pl/historia/sport-w-starozytnej-grecji-6002.html

http://www.przedszkola.edu.pl/cele-i-zadania-edukacji-zdrowotnej.html

http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=11214

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HuWMgHQ4Y9sJ:www.victoza.pl/kultura-a sport.pl

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/492921,sport-jako-wartosc-kultury-czesc-i,id,t.html

http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/jakie-spoleczenstwo-taka-kultura-fizyczna

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/492921,sport-jako-wartosc-kultury-czesc-i,id,t.html

http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/jakie-spoleczenstwo-taka-kultura-fizyczna

Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej, „Sport to zdrowie” 2008 r. str.8, http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_pl.pdf

##submission.downloads##

Як цитувати

Zabolotna, O., Skalski, D., Formela, M., Nesterchuk, N., & Grygus, I. (2019). SPORT JAKO ELEMENT KULTURY, A EDUKACJA ZDROWOTNA SPORT AS AN ELEMENT OF CULTURE AND HEALTH EDUCATION СПОРТ ЯК ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРИ І ЗДОРОВ’Я. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (4). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/53