ПІДВИЩЕНННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЗА МЕТОДИКОЮ «ТАБАТА» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДИЗАЙНЕРІВ

Автор(и)

  • Н. З. Гуцул Українська академія друкарства
  • В. В. Лешик Українська академія друкарства
  • В. І. Рихаль Львівський державний університет імені Івана Боберського
  • Г. І. Гук Львівський державний університет імені Івана Боберського

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.12

Ключові слова:

фізичне виховання, фізична підготовленість, методика «Табата», майбутні фахів- ці дизайнери.

Анотація

У статті висвітлено проблематику фізичної підготовленості студентської молоді у вищих навчаль-них закладах освіти. Досліджено особливості впливу методики «Табата» на рівень фізичної підго-товленості майбутніх фахівців дизайнерів, які навчаються в Українській академії друкарства.Мета – оцінити вплив методики «Табата» на фізичну підготовленість майбутніх фахівцівдизайнерів. Матеріал. В педагогічному експерименті взяли участь 70 студентів 18–20 років.Студентів було поділено на ЕГ – 35 осіб і КГ – 35 осіб. Дослідження відбувалось протягом2020–2021 навчального року. Результати. За результатами дослідження в кінці педагогічногоексперименту майбутні фахівці-дизайнери продемонстрували такі результати рівня фізичної під-готовленості: 49 % показали середній рівень підготовки, і він був найвищим, вище за середнійрівень показали 24 %, нижчими показниками виявився рівень нижче середнього – 20 %, високийпоказник лише 7 % у студенток-дизайнерів. Висновки. За результатами педагогічного експери-менту можна констатувати, що заняття за методикою «Табата» є більш ефективним для підви-щення рівня фізичної підготовленості майбутніх фахівців дизайнерів, ніж традиційна навчальнапрограма з фізичного виховання для студентів ВНЗ.

Посилання

Булейченко О. В. Використання сис-теми Табата в процесі фізичного вихованнястудентів спеціальної медичної групи в умо-вах педагогічного вузу. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. 2(71).С. 55–58.

Іващенко М. В. Комплекси високоінтен-сивних вправ у самостійних заняттях студен-тів педагогічного університету. Інноваційнапедагогіка. 2019. Вип. 19. Т. 3. С. 98–101.

Кириченко Е., Терехина О., Луценко С.,Кубатко А. Система Табата в процессе физи-ческой подготовки студентов ВУЗ. Фізичнакультура, спорт та здоровя нації : зб. наук.праць. Вип. 7(26). Вінниця : ТОВ «Планер»,2019. С. 80–84.

Кокарева С. М., Кокарев Б. В. Обґрунту-вання використаних вправ TRX та методикиІзумі Табата для організації занять із загальноїфізичної та спеціальної рухової підготовкиспортсменів у ігрових видах спорту. Зб. наук.праць. Житомир : ФОП Євенюк О. О., 2016.Вип. 2. С. 69–73.

Кокарева С. М. Система Табата якнапрямок удосконалення процесу підготовкифутболістів. Фізична культура, спорт та здо-ровя нації. Вінниця : ТОВ «Планер», 2017.Вип. 3. С. 314–319.

Пашкевич С., Бондаренко Н., Ніку-ліна Г. Effect of Tabata Methods as IntervalTraining Variant on Physical Performanceof Pedagogical University Students. Teorìâ TaMetodika Fìzičnogo Vihovannâ, (2), 47–51.

Федорина Т. Є., Арабаджи А. Ю.,Петренко В. І. Використання інновацій-них підходів при проведенні занять з фізич-ного виховання для студентів НТУ «ХПІ».Здоров’я нації і вдосконалення фізкультур-носпортивної освіти : матеріали 1-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 жовтня 2019 р. / гол.ред. А. В. Кіпенський; Нац. техн. ун-т «Хар-ків. політехн. ін-т». Харків : Мадрид, 2019.С. 278–279.

Халайджі С. В., Павлова Н. В. Заохо-чення студентів до занять фізичною культу-рою шляхом використання в освітньому про-цесі системи Табата. Зб. тез доп. 79-ї наукконф. викл. акад., Одеса, 16–19 квіт. 2019 рОдес. нац. акад. харч. технологій; під заг. редБ. В. Єгорова. Одеса, 2019. С. 427–429.

Швець О. Застосування тренуваль-ного методу tabata на заняттях з фізичноговиховання факультативних груп напрямку«силові та кардіо тренування». Особливоствикладання дисципліни Фізичне вихованняу ЗВО в сучасних умовах : матеріали круглогостолу / гол. ред. В. М. Мірошніченко; ред. колО. Ю. Брезденюк, О. П. Швець, В. С. БілоусТ. В. Осаволюк, Вінницький державний педа-гогічний університет імені Михайла Коцю-бинського. Вінниця, 2021. Вип. 3. С. 34.

Farah A. Testing Tabata High-IntensityInterval Training Protocol in Hispanic ObeseWomen. Journal of Women’s Health PhysicalTherapy, 2014. Vol. 38. N. 3. P. 99–103.

Fortner H. A. Differential Response ToTabata Interval Versus Traditional KettlebellTraining Protocol. International Journalof Exercise Science : Conference Proceedings.2013. Vol. 9. No. 1. Р. 21.

Tabata I. Effects of moderate-intensityendurance and high-intensity intermittenttraining on anaerobic capacity and VO2max.I. Tabata Med Sci Sports Exerc. 1996. № 28(10).Р. 27–30. URL: http://www.bodyrecomposition.com/research-review/effects-of-moderate-intensity-endurance-and-high-intensity-intermittent-training-on-anaerobic-capacity-and-vo2-max.html/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-26

Як цитувати

Гуцул, Н. З., Лешик, В. В., Рихаль, В. І., & Гук, Г. І. (2022). ПІДВИЩЕНННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЗА МЕТОДИКОЮ «ТАБАТА» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДИЗАЙНЕРІВ. Rehabilitation and Recreation, (10), 95–100. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.12

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ