ІННОВАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ

Автор(и)

  • Т. С. Мицкан Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • В. М. Іваночко Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.9

Ключові слова:

школярі, фізична підготовка, силові здібності, диференційований підхід, інновації

Анотація

Мета – розкрити сучасні методи диференційованого розвитку фізичних здібностей, виявити особливості змін фізичної підготовленості юнаків 15–17 років протягом навчального року і на цій основі розробити програму розвитку силових здібностей учнів старшої школи. Методи. У проведених дослідженнях були використані такі методи, як: теоретичний аналіз та узагальнення даних передової педагогічної практики; педагогічний експеримент; педагогічне тестування та педагогічне спостереження; методи математичної статистики. Результати. Встановлено, що зміни показників фізичної підготовленості юнаків характеризувалися статистично значущими взаємозв’язками. Так, встановлено слабку позитивну залежність покращення максимальної частоти рухів, потужності та координації в балістичних рухах у метанні на дальність від зростання абсолютної м’язової сили учнів. Також інтерпретація коефіцієнтів парної кореляції свідчить, що із покращенням рухливості попереку зростає прояв швидкісних здібностей, координації в циклічних локомоціях, але знижується координація в балістичних рухах з установкою в метанні на дальність провідною рукою. Висновки. На підставі результатів констатуючого експерименту розроблено програму силової підготовки юнаків 15 років, спрямовану на удосконалення їхньої фізичної підготовленості. Розроблена програма передбачає науково обґрунтований зміст та розподіл упродовж навчального року засобів, методів і параметрів фізичних навантажень для таких форм занять: уроків фізичної культури, рухливих пауз, ранкової гігієнічної гімнастики та самостійних занять силовими вправами.

Посилання

Дутчак М.В. Комплексне тестування «Крок до здоров’я» – шлях до гуманізації фізичного виховання школярів. Фізичне виховання в школі. 2005. № 6. С. 15–17.

Арламовський Р. Сучасні підходи до фізичного виховання школярів з різним рівнем фізичного стану. Вісник Прикарпатського університету. Серія «Фізична культура». 2011. Вип. 13. С. 34–45.

Бар-Ор О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения. Киев, 2009. 528 с.

Боднар І.Р. Диференційоване фізичне виховання : навчальний посібник. Львів : ЛДУФК, 2017. 200 с.

Бондарчук Н.Я. Характеристика спектра критеріїв диференціації у фізичному вихованні різних категорій населення. Спортивний вісник Придніпров’я. 2012. № 1. С. 53–59.

Бондарчук Н.Я., Чернов В.Д. Теоретичні засади використання диференційованого підходу у фізичному вихованні населення різних вікових категорій та його оздоровче значення. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. Вип. 2 (41). С. 34–36.

Борисова Ю.Ю. Диференційований підхід у фізичному вихованні школярів на основі використання комп’ютерних технологій : автореферат ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02. Дніпропетровська академія фізичної культури і спорту. Дніпропетровськ, 2009. 20 с.

Глазирін І.Д. Диференційована фізична підготовка юнаків у системі урочних та самостійних занять. Фізичне виховання в школі. Київ. 1999. № 2. С. 28–33.

Глазирін І.Д. Основи диференційованого фізичного виховання. Черкаси : «Відлуння-Плюс», 2003. 352 с.

Глазирін І.Д. Біологічні основи диференційованого фізичного виховання. Черкаси : Вертикаль, 2020. 292 с.

Державний стандарт базової середньої освіти. Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року.

Закон України «Про повну загальну середню освіту. Відомості Верховної Ради. 2020, № 31. С. 226.

Кашуба В., Андрєєва О., Сергієчко К., Гончарова Н. Проєктування системи моніторингу фізичного стану школярів на основі використання інформаційних технологій. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2006. № 3. С. 61–67.

Круцевич Т.Ю., Воробьев М.И. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей. Киев, 2005. 195 с.

Лизогуб В.С., Пустовалов Г.В., Згайнятко В.О. Обґрунтування комплексної оцінки фізичної підготовленості учнів з урахуванням особливостей фізичного розвитку та властивостей нейродинамічних функцій. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2010. № 1. С. 134–137.

Мицкан Б.М., Федонюк Я.І. Функціональна анатомія. Видавництво : Книга «Богдан», 2008. 552 с.

Сергієнко К.М., Сторожик А.І. Використання мультимедійних технологій у процесі фізичного виховання молодших школярів. Педагогіка, психологія і медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2009. № 11. С. 101–103.

Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. Київ : Олімпійська література, 2001. 439 с.

Сітовський А.М. Диференційований підхід у фізичному вихованні підлітків з різними темпами біологічного розвитку (на прикладі школярів 7-х класів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02. Львівський держ. ун-т фізичної культури, 2008. 20 с.

Скавронський О.П., Гоншовський В.М. Диференціація фізичної підготовки учнів військового ліцею на основі соматотипів. Вісник Прикарпатського університету. Серія «Фізична культура». 2012. Вип. 16. С. 66–74.

Gеrska K. The interrelationships between the level of different strength abilities and energetic and somatic predisposition. Sport Kinetic’97: Theories of Human Motor Performance and thеir Reflection in Practice / Ed. P. Blaser. Hamburg : Czwalina, 1998. Vol. 2. P. 157–160.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-21

Як цитувати

Мицкан, Т. С., & Іваночко, В. М. (2022). ІННОВАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (9), 68–80. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.9

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ