МЕТОД ТАНЦЮВАЛЬНО-РУХОВОЇ ТЕРАПІЇ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ

Автор(и)

  • І. М. Григус
  • О. Б. Нагорна

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.3

Ключові слова:

активність, участь, фактори навколишнього середовища, якість життя, соціалізація, Міжнародна класифікація функціонування.

Анотація

Інтеграція у суспільство осіб з інвалідністю є найвищою метою реабілітації. Особливої уваги наразі в Україні та світі надається супроводу тих дітей та підлітків, які потребують паліативної допомоги. Традиційно знання про паліативну допомогу для дітей та підлітків у суспільстві зводяться лише до уявлення про необхідність догляду і медикаментозної терапії. Мета дослідження – довести ефективність використання танцювально-рухової терапії в програмі фізичної терапії дітей та підлітків, які потребують паліативної допомоги, на прикладі хворого на дитячий церебральний параліч IV–V рівня моторного розвитку. Під час дослідження були використані такі методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичних джерел за темою дослідження, педагогічне спостереження, система GMFCS загальних рухових функцій, моніторинг обстеження та динаміки розвитку основних рухових функцій, опитування. Дослідження та впровадження методики танцювально-рухової терапії проходили на базі Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» протягом двох навчальних років. У дослідженні брали участь 12 дітей віком 8–14 років. Учні закладу навчалися за допоміжною освітньою програмою 4–6 класів. Програма фізичної терапії з застосуванням танцювально-рухової терапії базувалася на Міжнародній кваліфікації функціонування та передбачала два вектори: фізичний та соціальний. Для обстеження, моніторингу, формування мети терапевтичного втручання, нами було обрано 18 категорій МКФ з трьох доменів: 5 категорій МКФ на рівні Структури і Функції тіла – 28%, 7 категорій МКФ на рівні Активності, Участі – 39%, 6 категорій МКФ на рівні Факторів навколишнього середовища – 33%. Найбільше змін відбулося у категорії Активності і Участі 41%, у категорії Фактори навколишнього середовища – 35%, у категорії Структури і функції – 24%. Застосування танцювально-рухової терапії сприяло вирішенню основних завдань, які забезпечили формування гармонійної, позитивної, соціалізованої особистості та дітей підліткового віку з вадами IV–V ступенів рухового розвитку. Це створило сприятливі умови для суттєвого покращення якості життя всіх учасників лікувального процесу – як дітей, так і членів їхніх родин.

Посилання

Абраменко В.В. Рефлексотерапія як методика реабілітації дітей з церебральним паралічем : навчально-методичний посібник, у 2-х т. К. : ФОП Верес О.І., 2016. 480 с.

Альошина А. Фізична реабілітація дітей, хворих на ДЦП. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. 2014. 16. С. 120–126.

Буховець Б.О. Фізична реабілітація дітей з дитячим церебральним паралічем з використанням Бобат-терапії : дис. … кандидата наук з фізичного виховання та спорту (доктора філософії) за спеціальністю 24.00.03 «Фізична реабілітація» / Національний університет фізичного виховання і спорту України. К., 2018. 251.

Вільховченко Т.І. Розвиток танцювально-рухової терапії в Україні. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. 2017. № 2 (307). Ч. 1. С. 25–31.

Григус І.М., Нагорна О.Б. Основи фізичної терапії : навч. посіб. Херсон : Олді+, 2022. 150 с.

Гришуніна Н.Ю. Вплив комплексної реабілітації на стан рухових функцій у хворих із дитячим церебральним паралічем. Вісник проблем біології і медицини. 2014. № 1. С. 89–92.

Даценко І.Б., Спасібухова В.С. Потенціююча психотерапія та медикаментозна корекція розладів психічної сфери дітей із різними формами дитячого церебрального паралічу. Медична психологія. 2013. 8 (3). С. 51–56.

Золотарева Т.А., Бабов К.Д., Насибуллин Б.А. и др. Медицинская реабилитация. К. : КІМ. 2012. 495 с.

Золотарьова Т.В. Пізнавально-творча самореалізація молодших школярів із ДЦП і стан сформованості їх уміння здійснювати планування та самоконтроль навчальної діяльності. Навчання й виховання дітей дошкільного та молодого шкільного віку у викликах сьогодення : монографія. Суми : ФОП Цьома С.П., 2018. С. 78–97.

Кириллов Д.В. Особливості медико- психологічної реабілітації когнітивної сфери підлітків з ДЦП : дис. … кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2021. 207 с.

Козявкін В.І., Качмар О.О., Лисович В.І. Ретроспективний аналіз результатів лікування за системою інтенсивної нейрофі- зіологічної реабілітації. Міжнародний неврологічний журнал. 2018. № 3. С. 13–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnzh_2018_3_4

Корольова Л.І., Маюренко Г.І. Соціальна реабілітація дітей з функціональними обмеженнями у світлі реалізації цілей сталого розвитку. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. 2013. № 1. С. 76–81.

Кротенко В.І., Гончарук В.Ю. Вплив сімейного виховання на формування характеру у дітей дошкільного віку з ДЦП. Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2014. 26. С. 333–337.

Петренко Н.Б. Вплив занять з елементами танцювальних вправ на когнітивні функції дітей 4–6 років з відхиленнями мовлення : дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02. К.. 2018. URL: http://reposit. uni-sport.edu.ua/handle/787878787/1609

Пономарьова Е., Попадюха Ю. Методика психофізичної реабілітації для хворих на ДЦП із компонентою музикотерапії. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. 2014. № 16. С. 156–161.

Порошина Е.В. и др. Речевые и когнитивные нарушения у детей с церебральным параличом и возможности их коррекции. Міжнародний неврологічний журнал. 2014. № 3 (65). 169–171.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями» : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.04.2013 р. № 286. 2013. https://www.dec.gov.ua/ wp-content/uploads/2019/11/2013_286ykpmd_ tserparal_dity.pdf

Харченко Д.В. Фізична реабілітація дітей з ДЦП. Молодь: освіта, наука, духовність. 2014. 132.

Чеботарьова О.В., Коваль Л.В., Данілавічютє Е.А. Дитина із церебральним паралічем. Харків : Ранок. ВГ «Кенгуру». 2018. 40 с.

Grygus I., Nagorna O., Nogas A., Zukow W. (2019). Anthropological providing educational services to children with special educational needs. Journal of Human Sport and Exercise, 14(4), 852–866. URL: https://doi.org/10.14198/jhse.2019.14.Proc4.48

Grygus I., Nesterchuk N., Hrytseniuk R., Rabcheniuk S., Zukow W. (2020). Correction of posture disorders with sport and ballroom dancing. Medicni perspektivi. 25(1):174–184. DOI: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020. 1.200418

Korobko L.R., Nahorna O.B., Prymachok L.L., Maistruk M.I. (2022). Dance and Motor Therapy in the Physical Rehabilitation Program of Teenagers with Childhood Cerebral Palsy. Acta Balneologica. Tom LXIV, № 2 (168). Р. 138–145.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-18

Як цитувати

Григус, І. М., & Нагорна, О. Б. (2023). МЕТОД ТАНЦЮВАЛЬНО-РУХОВОЇ ТЕРАПІЇ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ. Rehabilitation and Recreation, (14), 27–36. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.3

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>