ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ, ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ

Автор(и)

  • О. Б. Андреєва Навчально-науковий інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування
  • П. С. Подоляка Навчально-науковий інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.1

Ключові слова:

соціальні навички, формування особистості студента, професійна культура, фізична культура та спорт, фізичний терапевт, ерготерапевт.

Анотація

Формування соціальних навичок (soft skills) у студентів фізичної культури та спорту,фізичних терапевтів, ерготерапевтів під час їхньої фахової підготовки у закладі вищої освітиє основною вимогою роботодавців та викликом сьогодення. Соціалізація студентів у колективіє обов’язковою умовою їхньої реалізації як конкурентоспроможних фахівців з високою профе-сійною культурою. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування особливостей формуваннясоціальних навичок студентів фізичної культури та спорту, фізичних терапевтів, ерготерапевтівННІОЗ під час фахової підготовки. Методи дослідження: аналіз літературних джерел, порівнян-ня, узагальнення. У статті визначено сутність поняття «соціальні навички». Охарактеризованонайважливіші риси особистості, які натепер є обов’язковою вимогою роботодавців: емоційнийінтелект, стресостійкість, гнучкість, креативність, емпатія, чесність, пунктуальність, поряд-ність. Проаналізовано можливі труднощі у формуванні соціальних навичок, пов’язані з осо-бистісними рисами та емоціями студентів. У перспективі передбачений моніторинг рівня сфор-мованості соціальних навичок у студентів фізичної культури та спорту, фізичних терапевпів,ерготерапевтів ННІОЗ та зосередження уваги педагогів на формуванні “soft skills” у здобувачівпід час їхньої фахової підготовки.

Посилання

Гребінник Л. Мовна практика за кор-доном як один із шляхів формування “softskills” у сучасного фахівця. “Soft skills” –невід’ємні аспекти формування конкурен-тоспроможності студентів у XXI сто-літті. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т,2020. 90 с.

Дроздова Ю. Концептуальні підходидо визначення “soft skills” у сучасних освіт-ніх та професійних моделях. “Soft skills” –невід’ємні аспекти формування конкуренто-спроможності студентів у XXI столітті.Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 90 с.

Длугунович Н. А. Soft skills як необхіднаскладова частина підготовки ІТ-фахівців.Вісник Хмельницького національного універ-ситету. 2014. № 6. С. 239–242.

Коваль К. О. Розвиток “Soft skills’ у сту-дентів – один з важливих чинників працев-лаштування. Вісник Вінницького політех-нічного інституту. 2015. № 2. С. 162–167.URL: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/827.

Коляда Н. М., Кравченко О. О. Прак-тичний досвід формування “soft skills” в умо-вах закладу вищої освіти. Актуальні питаннягуманітарних наук. 2020. Вип. 27. Т. 3.URL: http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/203686.

Корнюш Г. Формування м’яких навичоку студентів закладів вищої освіти в контек-сті навчання іноземних мов. Викладання мову вищих навчальних закладах освіти на сучас-ному етапі. Міжпредметні зв’язки. 2020.№ 36. С. 99–110.

Наход С. А. Значущість “soft skills” дляпрофесійного становлення майбутніх фахівцівсоціономічних професій. Серія 5. Педагогічнінауки: реалії та перспективи. 2018. Вип. 63.С. 131–135. URL: http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/632018/632018.pdf#page=131.

Лободинська О. М., Гриджук О. Є. Фор-мування соціальних навичок студентів: про-блеми й перспективи. Науковий вісник НЛТУУкраїни. 2020. 30(3). С. 116–121.

Ткачук Ю. Концептуальні підходи довизначення поняття «соціальні навички».Наука. Освіта. Молодь. 2021. № 2. С. 181–184.URL: http://www.library.udpu.edu.ua/library_files/stud_konferenzia/2021/2/62.pdf.

Arat M. Acquiring soft skills at university.Journal of Educational and InstructionalStudies in the World. 2014. No. 4(3). URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1073.4128&rep=rep1&type=pdf.

Cambridge Advanced Learner’sDictionary. Cambridge University Press, 2008.1799 с. ISBN 9783125179882.

Hansen M. How to Developand Train for Soft Skills in the Workplace. 2018.URL: https://elearningindustry.com/softskills-in-the-workplace-develop-train.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-26

Як цитувати

Андреєва, О. Б., & Подоляка, П. С. (2022). ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ, ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ. Rehabilitation and Recreation, (10), 10–16. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.1